Stichting van het Onderwijs: Pleidooi voor langetermijnvisie bij maatregelen economische crisis

Verlies de lange termijn niet uit het oog. Dat is de belangrijkste oproep van de sociale partners verenigd in de Stichting van het Onderwijs in een brief van 20 maart aan de politiek. Het kabinet beraadt zich op nieuwe voorstellen om het verwachte begrotingstekort door de aanhoudende economische crisis terug te dringen. De Stichting pleit voor een blijvend stevige onderwijssector. Dat is nodig voor het hebben van een krachtige kenniseconomie, weerbare individuen en een sterke sociale samenhang. Dit vereist een beleid dat rekening houdt met langetermijneffecten en geen afbreuk doet aan de Nederlandse stijging op internationale ranglijsten van kenniseconomieën. In de brief geeft de onderwijssector ook aan wat de eigen bijdrage is.

Jeugdwerkloosheid en topsectoren

De Stichting van het Onderwijs legt in de brief een focus op datgene waar het onderwijs een fundament voor legt. Zo bestrijdt goed onderwijs de groei van (jeugd)werkloosheid. Ons land heeft goede resultaten geboekt met een integraal actieplan voor onder andere het vasthouden van jongeren in het onderwijs. Volgens de Stichting van het Onderwijs is een dergelijk plan ook nu verstandig. Ook zegt de Stichting dat het topsectorenbeleid niet zonder een krachtige onderwijssector kan.Het deeltijdonderwijs staat onder druk waardoor gevaar dreigt voor het leven lang leren van werknemers. Het topsectorenbeleid ondersteunt de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en legt een verbinding tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven. De Stichting van het Onderwijs wil deze samenwerking blijven bewerkstelligen.

Onderwijs levert zijn bijdrage

In bestuurs- en hoofdlijnenakkoorden met de overheid zijn of worden afspraken gemaakt over de inzet van het onderwijs om kwaliteit te leveren. Tegelijkertijd hebben de beperkingen in rijksuitgaven grote gevolgen voor medewerkers en onderwijsinstellingen. Het onderwijs neemt daarom ook in moeilijke tijden zijn verantwoordelijkheid.

Goed onderwijs: een gezamenlijke verantwoordelijkheid

In de Stichting van het Onderwijs zijn de werkgevers- en werknemersorganisaties in het onderwijs verenigd. Hun gezamenlijke brief is gericht aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer en aan de ministers van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Algemene Zaken, Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën. 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 22 maart 2012

Nieuwscategorieën