Sturen op Onderwijskwaliteit

In het nieuwe schooljaar gaat de PO-Raad een aantal activiteiten starten rond het thema: 'Sturen op Onderwijskwaliteit' . Eén van de doelen is om een werkkader te ontwikkelen, dat besturen kan ondersteunen in het sturen op de kwaliteit van het onderwijs binnen hun scholen.

Paraplu-functie

Het project vervult een paraplu-functie voor de verschillende initiatieven van de PO-Raad op het gebied van de professionalisering van besturen. De Code Goed Bestuur voor het Primair Onderwijs vormt hierbij het uitgangspunt. De collegiale visitaties tussen schoolbesturen, waarmee het afgelopen jaar in een viertal pilots ervaring is opgedaan, krijgen binnen het project een vervolg. Doel hiervan is om samen met enkele besturen hiervoor een werkwijze te ontwikkelen, die meerdere besturen vervolgens kunnen gaan toepassen. De werkwijze zal moeten leiden tot een stevig onderbouwd, functioneel en duurzaam visitatiestelsel.

Conferentie (Be)sturend Leiderschap

Tijdens de conferentie (Be)sturend Leiderschap op 31 oktober 2012 besteedden we ook uitgebreid aandacht aan het thema. Hans van Dael verzorgt een plenaire inleiding over het thema, daarnaast zijn er verschillende hoorcolleges en workshops over het onderwerp 'sturen op onderwijskwaliteit' en de relatie tussen bestuur en toezicht.

De start van de overige activiteiten zullen via de website en nieuwsbrief van de PO-Raad bekend worden gemaakt. Voor meer informatie over de activiteiten kunt u terecht bij Selma Janssen.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 15 januari 2013

Nieuwscategorieën