Subsidie huisvesting brede school

De nieuwe regeling voor het stimuleren en aanpassen van huisvesting tot brede scholen biedt gemeenten de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor de aanpassing van bestaande schoolgebouwen. Gemeenten kunnen per school een aanvraag indienen voor een bijdrage van ten hoogste 500.000 euro. Een gemeente kan meerdere aanvragen indienen. In totaal heeft het kabinet 28 miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze regeling.

Waar vraag ik de subsidie aan?
Aanvragen voor deze stimuleringsregeling moeten uiterlijk op 30 juni 2009 door CFI zijn ontvangen. Aanvragen die na 30 juni 2009 binnenkomen, worden zonder meer afgewezen. Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden van de website van CFI.

Brede school
Een brede school is een samenwerkingsverband van één of meer scholen voor primair onderwijs met één of meer organisaties. Daarbij moet het voornaamste doel zijn kinderen meer ontwikkelingskansen te bieden en het realiseren van een sluitende dagindeling voor kinderen en hun ouders. Per project is een specifieke uitkering mogelijk van ten hoogste 500.000 euro. Het geld voor deze eenmalige investering is afkomstig uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) en uit de algemene begroting van het ministerie van OCW.
Bron: Ministerie van OC en W

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën