Technische wijziging CAO PO 2009

Centrales voor onderwijspersoneel en PO-Raad hebben in overleg een tweetal technische wijzigingen aangebracht in de CAO PO 2009. Dit om te verduidelijken hoe de afspraken zijn bedoeld en om hierover geen misverstanden te laten bestaan.

1. Schaaluitloopbedrag
De eerste wijziging betreft de toelichting op het schaaluitloopbedrag (art 6.14b). Het werd in het veld als onduidelijk ervaren of het schaaluitloopbedrag wordt toegekend aan leraren met een garantiesalaris (HOS of anderszins). Partijen hebben bedoeld dat ook zij voor het schaaluitloopbedrag in aanmerking kunnen komen (uiteraard geldt wel de voorwaarde van een niet-onvoldoende beoordeling). Om aan deze onduidelijkheid een einde te maken is de toelichting op dit artikel aangepast.
Ook is toegelicht dat een uitlooptoeslag en/of bindingstoelage en/of inkomenstoelage geen invloed heeft op het recht het schaaluitloopbedrag. Deze toe(s)lagen bestaan naast elkaar.

De tekst van de toegevoegde toelichting luidt:
‘Het schaaluitloopbedrag genoemd in artikel 6.14b is ook van toepassing op de werknemer aan wie een (HOS-)salarisgarantie-uitzicht is toegekend.

Op werknemers die de uitlooptoeslag en/of de bindingstoelage en/of de inkomenstoelage op grond van deze cao ontvangen, zijn de bepalingen van artikel 6.14b onverkort van toepassing (dus als zij aan de voorwaarden gesteld in dat artikel voldoen, hebben zij recht op het schaal-uitloopbedrag).’

2. Doorwerking kortingen, Bijlage A9
De tweede wijziging betreft bijlage A9. Het werd als onduidelijk ervaren hoe de BAPO-korting en de korting in het tweede ziektejaar doorwerkte naar de berekening van toeslagen, toelagen en uitkeringen. Met de volgende tekst wordt ook aan die onduidelijkheid een eind gemaakt:
‘Een korting in verband met seniorenbeleid (BAPO) en een korting in verband met ziekte na 12 maanden (artikel 4 van het Besluit Ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair, BZA) worden niet als een bruto-korting beschouwd voor de bepaling van de hoogte van de volgende aanspraken, zoals hierboven genoemd in de tabel: bindingstoelage, Inkomenstoelage, eindejaarsuitkering OOP, nominale uitkering van oktober en de minimumvakantie-uitkering.
Een korting in verband met seniorenbeleid (BAPO) en een korting in verband met ziekte na 12 maanden (artikel 4 van het Besluit Ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair, BZA) worden wel als bruto-korting beschouwd voor de bepaling van de hoogte van de volgende aanspraken, zoals hierboven genoemd in de tabel: uitlooptoeslag, schaaluitloopbedrag en toelage directeuren.’

Klik hier voor de volledige CAO-tekst (PDF) >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën