Terugkoppeling financiële kengetallen 2008

Schoolbesturen hebben in het kader van de verantwoording, naast de jaarrekening op bestuursniveau, ook enkele kengetallen per school en/of bovenschools aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, voorheen CFI) aangeleverd. De kengetallen die over 2008 zijn aangeleverd, worden omstreeks 21 juli op de website Onderwijs in Cijfers gepubliceerd.

Schoolbesturen ontvangen hierover binnenkort een brief van DUO, met als bijlage de kengetallen per brin-nummer die ressorteren onder uw schoolbestuur. Als u echter van mening bent dat DUO de kengetallen niet correct verwerkt heeft, kunt u middels het terugsturen van het bijgevoegd reactieformulier voor dit jaar afzien van publicatie. In volgende jaren zal DUO de kengetallen zondermeer publiceren.

De gedachte achter het publiceren van de kengetallen is om (op termijn) horizontale verantwoording mogelijk te maken. Op deze wijze kunnen ouders en scholen hun eigen instelling vergelijken/ benchmarken met anderen op zaken als uitgaven voor leermiddelen of schoonmaken.

De PO-Raad vindt één en ander passen in de ontwikkeling op weg naar verdere transparantie en professionalisering van de verantwoording.

Om de aanlevering van deze kengetallen te verbeteren, te vereenvoudigen en te zorgen dat er meer eenheid komt in de berekening van de kengetallen, heeft de PO-Raad de definities van de verschillende kengetallen nader omschreven. Zie hiervoor de publicatie “handreiking kengetallen” (artikel 23 februari 2010)

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën