Toevoeging hardheidsclausule maakt ondertekening sociaal plan op decentraal niveau mogelijk

De PO-Raad heeft een akkoord bereikt met de onderwijsvakbonden over het tekenen van sociale plannen op decentraal niveau in het kader van de bezuiniging op passend onderwijs. De partijen hebben afgesproken om een hardheidsclausule aan de sociale plannen toe te voegen. Hierdoor kan, bij wijzigingen op landelijk niveau, het decentraal bereikte akkoord zo nodig aangevuld of aangepast worden.

Veel schoolbesturen zijn op dit moment in decentraal georganiseerd overleg (DGO) aan het onderhandelen met de vakbonden over sociale plannen vanwege de bezuinigingen op het passend onderwijs. De vakbonden hebben tot nu toe aangegeven geen afrondend overleg te willen voeren (‘geen handtekening te zetten’), zolang sociale partners op landelijk niveau nog in gesprek zijn met de minister over deze bezuiniging.

Verschillende schoolbesturen hebben hun zorgen uitgesproken over het uitblijven van finale afspraken met bonden in het DGO over sociaal plannen. Deze zorg houdt verband met de ingangsdatum van de bezuiniging en de termijnen die gelden voor ontslagprocedures. Ook tijdens de studiedag DGO op 2 november is dit punt nadrukkelijk aan de orde gesteld.

Hardheidsclausule
De PO-Raad heeft in het overleg met de vakbonden kunnen afspreken dat wél tot ondertekening van sociaal plannen kan worden overgegaan als in de sociaal plannen een zgn.hardheidsclausule wordt opgenomen. Op het moment dat tussen OCW en sociale partners nadere afspraken worden gemaakt, moeten schoolbesturen zo spoedig mogelijk DGO voeren om tot hernieuwde afspraken te komen. Aanvullende wet- en regelgeving , (andere) landelijke afspraken, bijvoorbeeld over additionele middelen, kunnen dan worden ingepast in het Sociaal Plan.

Over de voortgang bij het overleg op landelijk niveau houden we u op de hoogte. Het dossier Passend onderwijs zal, samen met het Bestuursakkoord, aan de orde komen op de ALV van de PO-Raad op 1 december aanstaande. Wij nodigen u nogmaals uit om aan deze ALV deel te nemen, zodat ook uw stem kan worden gehoord.

Toelichting
Schoolbesturen die ontslagbeleid voeren moeten voor 1 mei 2012 aangeven hoeveel formatie zij per 1 augustus 2012 in het RDDF moeten plaatsen. De schoolbesturen die werkgelegenheidbeleid voeren zullen een sociaal plan moeten opstellen. Deze bestaat uit een vrijwillige fase (fase 1), 2 jaar voorafgaand aan ontslag (1 augustus 2011). Fase 1 wordt gevolgd door fase 2 (15 maanden voor ontslag; mei 2012) met maatregelen om gedwongen ontslagen te voorkomen.

Werkgevers en vakbonden bepalen de ingangsdatum van het sociaal plan en de datum tot wanneer het sociaal plan geldig is. Die datum kan in het verleden liggen (terugwerkende kracht). De ontslagdatum van een werknemer kan echter nooit met terugwerkende kracht geëffectueerd worden. De ontslagdatum moet in de toekomst liggen met inachtneming van de geldende opzegtermijnen uit de CAO PO. Het ontslag kan wel voortvloeien uit de afspraken die zijn gemaakt in het sociaal plan. De ontslaggrond moet gebaseerd zijn op een van de gronden die in de CAO PO worden genoemd. Indien hier niet aan voldaan wordt, gaat het Participatiefonds niet akkoord met de ontslagaanvraag (instroomtoets PF) en zal de schoolbestuurder zelf opdraaien voor de kosten van ontslag.

Het Participatiefonds heeft één uitzondering gemaakt. Het is mogelijk dat er sprake is van dienstverband dat is beëindigd op een datum die ligt tussen 1 augustus 2011 en 1 oktober 2011. Dit conform een sociaal plan dat uiterlijk 30 september is getekend waarin de afspraak staat dat het sociaal plan vanaf de datum van ondertekening met terugwerkende kracht in werking is getreden.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën