Toolbox: gemeentefonds uitkering onderwijshuisvesting 2010

Elke gemeente ontvangt een uitkering uit het gemeentefonds, waaronder ook middelen die genormeerd worden toegekend voor de cluster educatie dat bestaat uit de onderwijshuisvesting en de overige educatie. Deze normering is niet bepalend voor de besteding, in die zin is er sprake van een raming van de beschikbare huisvestingsmiddelen.

Het wil zeggen dat er sprake is van een algemene uitkering uit het gemeentefonds zodat er geen specifiek onderwijshuisvestingsbudget als zodanig wordt vastgesteld.

Omdat verschillende aspecten van de algemene uitkering elkaar kunnen beïnvloeden kan de werkelijke uitkering afwijken van de berekeningen zoals die met dit rekenmodel kunnen worden gemaakt. Ook worden de bedragen en normen regelmatig (soms wel drie keer in een jaar bijgesteld). Het is met dit instrument slechts onze bedoeling schoolbesturen een handreiking te geven op grond waarvan de omvang van de uitkering voor onderwijshuisvesting redelijk kan worden benaderd.

Daarbij is het mogelijk een uitsplitsing te maken voor

  • het voortgezet onderwijs;
  • het speciaal basisonderwijs en het praktijkonderwijs;
  • het (voortgezet) speciaal onderwijs);
  • het basisonderwijs.

 

Omdat de uitkering uit het gemeentefonds een zogenaamde algemene uitkering is betekent het dat een gemeentebestuur in principe vrij is in de wijze waarop deze middelen worden besteed.

Met deze handreiking is het echter mogelijk in de gesprekken met het gemeentebestuur te toetsen in hoeverre gemeenten het in het gemeentefonds opgenomen onderwijsbudget ook daadwerkelijk gebruiken voor de onderwijshuisvesting. In het op overeenstemming gerichte overleg (OOGO) kunnen de besturen nadere informatie krijgen omtrent de besteding van deze middelen. Daarbij kan sprake zijn van een meerjarig integraal huisvestingsplan (IHP). In de begroting van uw gemeente is in principe ook terug te vinden wat de gemeente van plan is uit te geven aan onderwijshuisvesting.

Het instrument is uitermate eenvoudig toe te passen: bij opgave van de naam van de gemeente worden de uitkeringsbedragen voor de onderwijshuisvesting en de overige educatie nader gespecificeerd. De benodigde gegevens worden uit een bestand gehaald met alle gegevens van alle gemeenten.

Alleen voor een gewenste specificatie van de uitkering voor het SBO en praktijkonderwijs enerzijds en het (voortgezet) speciaal onderwijs wordt gevraagd om een nadere opgave van deze leerlingaantallen.

Overigens, de VNG verwijst naar dit instrument voor de verantwoording van de ontvangen middelen voor de huisvesting. Zie de toelichting bij het rekenmodel onder D. Ontvangsten die te vinden is op: VNG Rekenmodel OHV

Klik hier om naar het instrument te gaan >>

Voor nadere informatie over de inhoudelijke kant van dit instrument kunt u terecht bij

Gertjan van Midden, 06-50122488 of per e-mail: g.vanmidden@poraad.nl
Bé Keizer, 06-22939674 of per e-mail: b.keizer@poraad.nl

Laatst gewijzigd: 
donderdag 15 juni 2017

Nieuwscategorieën