Transparantie over (cito)gegevens basisscholen

Sinds de publicatie van het verzoek van RTL-nieuws (5 maart jl.) om de eindtoetsgegevens openbaar te maken, is het onderwerp veelvuldig in de media geweest en hebben de meeste politieke partijen zich hierover uitgesproken. Het CDA en de SGP spreken zich onder andere uit tegen openbaarmaking. Loes Ypma van de PvdA vindt dat staatssecretaris Dekker moet zorgen voor 'een systeem waarmee ouders basisscholen niet alleen kunnen vergelijken op basis van de Citoscore'. Eigenlijk pleit zij daarmee voor een systeem waar de PO-Raad, in opdracht van de sector, al aan werkt en wat binnen afzienbare tijd operationeel zal zijn: Vensters PO.

De PO-Raad is voor transparantie in het primair onderwijs. Maar daarbij is de betrouwbaarheid van gegevens die publiek worden gemaakt wel zeer belangrijk. Alleen dan kan er namelijk op een verantwoorde manier gebruik worden gemaakt van deze gegevens bijvoorbeeld door ouders.

Schoolkwaliteit is meer dan eindtoetsgegevens

In het project Vensters PO worden gegevens verzameld en openbaar gemaakt die veel verder gaan dan alleen de eindtoetsgegevens. Er is tenslotte meer dat relevant is om een school goed in kaart te brengen. Naast gegevens over de eindopbrengsten zal Vensters dan ook gegevens bevatten over leerlingpopulatie, strategie en onderwijsbeleid, financiën, personeel en het profiel van de school. Als onderdeel van de opbrengsten zal er bijvoorbeeld ook aandacht zijn voor de tussentijdse opbrengsten, de doorstroom naar het VO en de ouder- en leerlingtevredenheid. Het ontwikkelen van Vensters PO, het verzamelen van alle gegevens en het digitaal overzichtelijk beschikbaar stellen ervan is momenteel volop in ontwikkeling. In het najaar van 2013 zullen de eerste gegevens in Vensters PO landelijk beschikbaar zijn. Op dat moment kan iedereen gebruik maken van deze openbaar toegankelijke website. De vele publicaties over het verzoek van RTL-nieuws, laten zien dat er maatschappelijke behoefte is aan transparantie over de gegevens van scholen in een brede context. Om te voorzien in deze behoefte is de PO-Raad reeds aan de slag met Vensters PO.

Onvergelijkbare cijfers

Veel schoolbesturen en scholen maken nu al gegevens over (onder meer) hun eindopbrengsten openbaar, bijvoorbeeld op hun eigen website of als onderdeel van de schoolgids. Ook zijn er diverse bredere initiatieven, zoals de Arnhemse Monitor Primair Onderwijs, de rapportage van samenwerkingsstichting Kans & Kleur en de Kwaliteitswijzer in Amsterdam.

Over de eindresultaten van scholen zijn vaak al gegevens beschikbaar. Deze zijn echter niet zonder meer onderling vergelijkbaar. De gemiddelde scores worden namelijk niet, of in ieder geval niet altijd, op dezelfde wijze berekend (voor nadere toelichting zie (On)vergelijkbaarheid gegevens). Dit geldt ook voor de gegevens van de Inspectie van het Onderwijs die nu door de staatssecretaris openbaar zullen worden gemaakt: ook deze gegevens zijn onvoldoende vergelijkbaar en leiden mogelijk tot verkeerde conclusies over scholen.

Vanwege deze onvergelijkbaarheid van de gegevens, onderzoekt de PO-Raad momenteel op basis van juridisch advies en in samenspraak met de leden of er sprake is van onevenredige benadeling van scholen door de openbaarmaking van de inspectiegegevens. Begin volgende week zal de PO-Raad besluiten of zij als belanghebbende, namens de leden, al dan niet bezwaar zal maken tegen de verstrekking en openbaarmaking door de staatssecretaris. Dit heeft de PO-Raad op 5 maart in een mailbericht aan haar leden laten weten.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 12 maart 2013

Nieuwscategorieën