Tweede Kamer benadrukt rol leraren bij herijking kerndoelen

Staatssecretaris Dekker bevestigt na vragen van de Tweede Kamer dat het onderwijsveld nauw wordt betrokken bij de herijking van de kerndoelen en eindtermen. De staatsecretaris geeft aan dat hij leraren, schoolleiders en schoolbestuurders wil betrekken bij de actualisering van kerndoelen en eindtermen. Daarnaast wil hij het proces gebruiken om leraren meer te betrekken bij de vakinhoud in het primair en voortgezet onderwijs.

Staatssecretaris Dekker spreekt op 15 januari met de vaste Kamercommissie onderwijs over zijn voorstel voor het debat over toekomstgericht onderwijs. Op verzoeken uit de Kamer om de mensen uit het onderwijs niet allen bij de implementatie, maar vanaf dag één te betrekken, en daarbij ook zorg te dragen voor een echte dialoog, dus meer dan het ophalen van meningen,  reageerde Dekker bevestigend. Hij benadrukte het belang van draagvlak bij zowel het onderwijs, de samenleving en de politiek.

De staatssecretaris kondigt aan dat hij de Kamer op korte termijn informeert over de precieze samenstelling van het platform Onderwijs 2032. Dit platform gaat, onder leiding van Paul Schnabel (oud-directeur Sociaal Cultureel Planbureau), de discussie over de kerndoelen de komende maanden verbreden en structureren. De staatssecretaris geeft aan dat het platform bescheiden van omvang zal zijn (hij sprak over 8 leden), waarvan de helft afkomstig is uit het onderwijs. Daarnaast zijn wetenschap, bedrijfsleven en de creatieve industrie vertegenwoordigd.

Tijdens het Algemene Overleg van 15 januari debatteren verschillende Kamerfracties ook over de inhoudelijke invulling van kerndoelen. Naar aanleiding van de actuele gebeurtenissen in Parijs betogen ze het belang van overdracht van maatschappelijke waarden zoals democratisch burgerschap. De Kamerleden demonstreren daarmee waarom de PO-Raad de Tweede Kamer geen directe rol wil geven bij de periodieke herijking van de kerndoelen. De kerndoelen en de (brede) opdracht aan het onderwijs wordt daarmee teveel een speelbal van de politieke actualiteit.

De PO-Raad initieert met de staatssecretaris en andere organisaties het verdere gesprek over de toekomstige inhoud van het basis- en voortgezet onderwijs. De sectororganisatie heeft hierover afspraken gemaakt in het Bestuursakkoord, waardoor een toekomstgericht en samenhangend onderwijsaanbod gewaarborgd wordt. De PO-Raad vindt zorgvuldigheid van het proces en kwaliteit van het eindproduct belangrijker dan de snelheid. De PO-Raad vindt het daarnaast belangrijk dat er een goede balans komt met kerndoelen die meer houvast bieden voor leraren, maar voldoende vrijheid geven aan scholen voor een eigen invulling van het onderwijs. Daarmee moeten de kerndoelen recht doen aan de diversiteit van het onderwijs en het vertrouwen uitspreken in de professionals in de scholen.

Laatst gewijzigd: 
zaterdag 24 januari 2015

Trefwoorden

Nieuwscategorieën