Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel Passend onderwijs

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Passend onderwijs aangenomen, ondanks een expliciete stemverklaring van de meeste oppositiepartijen. PvdA, Groen Links, ChristenUnie, SP en D66 konden niet instemmen met het wetsvoorstel. Deze partijen gaven aan wel voor passend onderwijs te zijn, maar kunnen niet instemmen met het wetsvoorstel dat gepaard gaat met een forse bezuiniging en waarbij geen deugdelijke invoeringstoets wordt uitgevoerd. Ook het feit dat er veel expertise verloren dreigt te gaan en de impact op de kwaliteit van het onderwijs niet duidelijk is, maakte het voor deze partijen onverantwoord om in te stemmen met het wetsvoorstel. De PO-Raad heeft op verschillende manieren de zorgen omtrent de korte invoeringstijd, een zorgvuldige invoering en het expertise verlies geuit. Helaas is daar door een meerderheid in de Tweede Kamer geen gehoor aan gegeven. De stemming over het wetsvoorstel vond plaats op donderdag 15 maart.

Gelijkertijd zijn er diverse amendementen in stemming gebracht. We lichten er hier een aantal toe: 

  • Er komt geen landelijk niveau van basiszorg, wel komt in de wet te staan dat per samenwerkingsverband het niveau van basiszorg moet worden vastgelegd. Dat is ook het standpunt van de PO-Raad en is opgenomen in het referentiekader. Het is niet wenselijk om nu een landelijk niveau van basiszorg vast te leggen, maar wordt binnen het samenwerkingsverband eenduidig geformuleerd.
  • Het ontwikkelingsperspectief wordt niet opgesteld na overleg met ouders maar dat gebeurt in een op overeenstemming gericht overleg. De PO-Raad heeft in het referentiekader benadruk dat voor een goede uitvoering van passend onderwijs partnerschap tussen ouders en scholen van belang is.
  • Er komt een tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering. Voor de PO-Raad is dit laatste amendement ook onderdeel van de lobbygesprekken geweest. Het lijkt de PO-Raad van belang om (tijdelijk) een geschillencommissie in het leven te roepen t.a.v. toelating en verwijdering, waarbij elke school is aangesloten. De commissie brengt binnen 10 weken een oordeel uit aan het bevoegd gezag, rekening houdend met schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan. Door een tijdelijke instelling van een dergelijke commissie kan worden bezien of er veel geschillen ontstaan. Zo niet, dan is een permanente geschillencommissie niet nodig.

Via onderstaande link krijgt u een overzicht van alle aangenomen amendementen. 

Tot slot heeft de Tweede Kamer ook diverse moties aangenomen. Daar moet de minister de komende tijd mee aan de slag. Opvallende moties die zijn aangenomen, zijn:

  • Er worden afspraken gemaakt met de krimpregio's over de uitvoering van de Wet Passend onderwijs
  • Het op non-actief stellen van bestuurders bij wanbeleid
  • Over het monitoren voor hoeveel leerlingen er geen passende ondersteuning is
  • Over de samenhang tussen de stelselwijzigingen jeugdzorg en passend onderwijs aan te brengen en de regionale samenwerking zoveel mogelijk te laten samen vallen.
  • Meer zicht op besteding van het budget voor zorgleerlingen
  • Over het jaarlijks in kaart brengen van het aantal leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte

De PO-Raad is benieuwd naar de uitvoering van deze laatste twee moties. Deze raken de autonomie van de besturen ten aanzien van de besteding van de middelen (principe van lumpsum). Dat zou meer een verantwoordelijkheid van de sector zelf moeten zijn en niet geregeld door de landelijke overheid. De PO-Raad zal hierover in overleg treden met OCW.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 15 maart 2012

Nieuwscategorieën