Update bekostigingsbedragen personeel

De bijgestelde Regeling bekostiging personeel 09-10 is eindelijk beschikbaar. De publicatie van Cfi over deze regeling kunt u hier downloaden.

De bijstelling blijkt uit te komen op een verhoging van de personele bekostiging van 0,62% voor het OP en van -0,40% voor de directie ten opzichte van de definitieve bedragen van het schooljaar 08-09. De definitieve prijzen van 08-09 zijn globaal 1% hoger geworden, zodat de nieuwe bedragen voor 09-10 daar nog bovenuit komen. Dit wordt met name veroorzaakt door de inkorting van de schalen per 1 januari 2010 van 17 naar 16 regels voor de leerkrachten. De indexering van het budget Personeels- en arbeidsmarktbeleid moet verminderd worden met de eenmalige verhoging vorig jaar van 0,44%. Die index is dus 0,18% voor 09-10.

Klik hier voor het Excelbestand met alle bedragen voor 09-10 zoals die nu zijn vastgesteld. Medio september zullen de nieuwe instrumenten voor de meerjarenbegrotingen vanaf 2010-2011 in de Toolbox geplaatst worden zodat u dan aan de slag kunt om deze meerjarenbegroting klaar te maken.

Kanttekeningen
De beschikkingen die uit de nieuwe bedragen voortvloeien zullen pas in september 2009 verschijnen. Daarbij nog wel een enkele kanttekening:

  • In de verhoging van de index van 0,62% zit ook verwerkt de inkorting van de schalen van de leraren van 17 naar 16 regels. Die inkorting schalen op zich zorgt voor een verhoging van de GPL 09-10 met ongeveer 0,41% voor het OP. 
  • De premieverhoging van de pensioenen met 1%-punt per 1 juli 09 is niet verwerkt in de index. Het is momenteel niet bekend hoe deze verwerking zal plaatsvinden . Gewoonlijk gebeurt het door de ontwikkeling zoals die in de marktsector plaatsvindt op dit punt te volgen. En deze verwerking vindt dan pas plaats in het late voorjaar van 2010 bij de vaststelling van de voorjaarsnota door het kabinet. Wat in de marktsector gebeurt met de pensioenpremies is nog niet bekend. Hoe het uit zal pakken met de plannen van het ABP om de pensioenpremie per 1 januari 2010 te verhogen met 2%-punt is ook niet bekend. 
  • Hou er wel rekening mee dat de premiewijzigingen per 1 januari 2010 nog kunnen leiden tot een bijstelling van de huidige bedragen zodra de voorjaarsnota 2010 omstreeks juni 2010 is vastgesteld. 
  • In de Regeling is in artikel 2 lid 5 nu ook de indexering verwerkt van de Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen. Die wordt met 4,38% verhoogd. Omdat deze indexering een andere tijdstraject volgt is de uitkomst geheel anders, maar over een langere periode bezien zijn beide loonindexen vrijwel gelijk. 
  • In een afzonderlijk bericht is aandacht besteed aan de eenmalige verhoging van de toeslag impulsgebieden met € 211.

Achtergrond
In april van dit jaar werden de voorlopige bedragen gepubliceerd voor de personele bekostiging voor het komende schooljaar. Het ging om voorlopige bedragen omdat de voorjaarsnota van het kabinet met de vastgestelde premieaanpassingen van 1 januari 2009 er nog niet in waren verwerkt. Daardoor daalden de bedragen met zo’n 0,3% terwijl de premieaanpassingen echter zouden zorgen voor een stevige verhoging.

Het was de bedoeling dat de meer definitieve bedragen die zouden gaan gelden voor het schooljaar 2009-2010 al in juni bekend zouden worden gemaakt. Dat lukte niet omdat men nog druk doende was de indexering nader vast te stellen in verband met onder andere de inkorting van de salarisschalen OP per 1 januari 2010.

Over de late informatie over zulke belangrijke bekostigingsgegevens hebben we de staatssecretaris al eerder een brief gestuurd (zie eerder bericht).

Voor nadere info:

Bé Keizer, 06-22939674 of e-mail: be.keizer@poraad.nl

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën