Updates voor scholen en schoolbesturen over het coronavirus (COVID-19)

Deze liveblog is gesloten - al het nieuws vind je vanaf nu op onze verzamelpagina over het coronavirus.

De PO-Raad houdt je hier regelmatig op de hoogte van primair onderwijs-gerelateerde nieuws over het coronavirus (COVID-19). Op deze pagina van de PO-Raad vind je veelgestelde vragen, achtergrondinformatie en handreikingen met betrekking tot het coronavirus en het primair onderwijs. Het ministerie van OCW heeft veelgestelde vragen over het coronavirus voor het basis- en speciaal onderwijs hier gebundeld.

Wil je meer weten over het virus zelf of hoe je met het virus omgaat? Raadpleeg dan altijd de informatie van het RIVM en houd de website van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport in de gaten. Het RIVM adviseert scholen contact te houden met de regionale GGD. Zij kunnen daar terecht met vragen en adviezen naar aanleiding van de situatie in de eigen regio. Vragen over het coronavirus? De Rijksoverheid heeft een speciaal telefoonnummer: 0800-1351, bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur.

___________________________________________________________

Laatste update: 30-03-2020 om 12.30 uur.
 

Compensatie eigen bijdrage kinderopvang
Wie krijgt nu compensatie van de overheid voor de eigen bijdrage voor kinderopvang? Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu door blijven betalen, krijgen compensatie als gevolg van de coronacrisis. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden. Lees verder.

________________________________________________________

Servicedocument aanpak examens tijdens coronacrisis
Het ministerie van OCW heeft een servicedocument ontwikkeld voor de aanpak van examens tijdens de coronacrisis. In het servicedocument wordt onder andere ingegaan op de schoolexamens, slaag- en zakregeling, herkansingen en staatsexamens.

Het ministerie van OCW laat weten dat staatsexamens vooralsnog doorgaan. Er wordt momenteel gewerkt aan een slaag-zakregeling voor dit schooljaar. De regeling wordt zo snel als mogelijk gepubliceerd. Bij de publicatie van de nieuwe slaag-zakregeling gaat het ministerie van OCW ook in op vragen die leven rondom staatsexamens en het vso. De PO-Raad blijft zich inzetten voor de leerlingen in het vso en zorgt ervoor dat de aangedragen punten van haar leden besproken worden met het ministerie van OCW.
Lees verder.
________________________________________________________

Lerarencollectief, researchED en PO-Raad lanceren 'Beter thuis in afstandsonderwijs'
Om scholen te ondersteunen om hun onderwijs of afstand zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten, hebben de PO-Raad, het Lerarencollectief en researchED de handen ineen geslagen. Met de hulp van een aantal experts en onderwijsadviseurs en belangeloze medewerking van Skillstown, een online opleider, hebben zij in een paar dagen een aantal video’s geproduceerd. Deze video’s bieden praktische, toegankelijke en toepasbare kennis, waarmee leraren, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals direct aan de slag kunnen gaan. 
Lees verder.

___________________________________________________________

Brief aan de Tweede Kamer over noodmaatregelen kinderopvang
Staatssecretarissen Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Alexandra van Huffelen (Toeslagen en Douane) hebben in een brief aan de Tweede Kamer meer toelichting gegeven op de noodmaatregelen die de kinderopvang neemt door de uitbraak van het coronavirus. Ze gaan hierbij in op de manier waarop de noodopvang is vormgegeven voor kinderen van ouders met cruciale beroepen, het gebruik van de noodopvang en de compensatie voor ouders die momenteel geen gebruik kunnen maken van de kinderopvang.

___________________________________________________________

Kabinet: dinsdag meer duidelijkheid over sluiting scholen
Het kabinet heeft zojuist bekendgemaakt dat er aanstaande dinsdag meer duidelijkheid komt over de eerder getroffen maatregelen omtrent het coronavirus. Het gaat om de maatregelen die tot 6 april van kracht zijn, en dus niet om maatregelen voor de evenementen waar vergunningen voor nodig zijn, die tot 1 juni gelden. Naast het onderwijs en de kinderopvang gelden de maatregelen ook voor andere sectoren zoals de horeca.
Lees verder.

___________________________________________________________

Examens vso
Nu bekend is geworden dat het centraal examen niet doorgaat dit schooljaar, zijn er uiteraard ook veel vragen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) over hun examinering. Wij begrijpen goed dat het kabinet tot dit besluit is gekomen, en we staan er dan ook achter, hoewel het voor sommige groepen ook nadelig zal zijn. Wij verzamelen alle vragen en onduidelijkheden en leggen deze neer bij het ministerie, waar we in, samenwerking met LECSO, gaan werken aan de uitwerking van dit ingrijpende besluit. Op dit moment willen wij vooral graag duidelijkheid over de vragen:

Wat gebeurt er met de mondelinge en schriftelijke examens voor het college-examen en wat gebeurt er als leerlingen nu een deelcertificaat halen terwijl ze dit jaar nog niet afstuderen? Wij begrijpen de zorgen die hierover leven in het vso en doen onze best om hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te hebben voor iedereen die werkt of leert binnen het vso. Als je vragen hebt, weet ons te vinden! En als er nieuwe informatie is dan zullen wij dat hier snel delen.

___________________________________________________________

Uitbreiding lesopafstand.nl: nu ook informatie voor ouders
Op lesopafstand.nl vind je naast ondersteuning en tips voor leraren nu ook een speciale pagina voor ouders. Ouders die hun kinderen thuis lesgeven vinden hier tips over onder andere didactiek, pedagogiek en de inzet van ICT. Deel deze link gerust met de ouders/verzorgers van je leerlingen. Ook komt er op lesopafstand.nl binnenkort een koppeling met nieuwe themapagina’s op wikiwijs. Hier vind je per leerjaar open leermateriaal dat geschikt is voor lesgeven op afstand.

___________________________________________________________

Uitstel herregistratie Schoolleidersregister PO
Het Schoolleidersregister PO biedt de mogelijkheid om uitstel van herregistratie aan te vragen. Als tijdige herregistratie in het register in de knel komt door het wegvallen van professionaliseringsactiviteiten door de coronacrisis, kun met dit formulier uitstel aanvragen.

___________________________________________________________

Reactietermijnen Reglement Participatiefonds tijdelijk stopgezet
Om schoolbesturen in deze buitengewone situatie van verplichte schoolsluitingen zo veel mogelijk administratief te ontlasten, heeft het Participatiefonds (Pf) besloten om de termijnen uit het reglement tijdelijk stop te zetten. Een uitzondering hierop vormen de termijnen voor bezwaar en beroep. Dit zijn wettelijke termijnen, die het Pf niet mag wijzigen. 
Lees verder.

___________________________________________________________

Minister Slob: duur sluiting scholen hangt af van publicatiedatum RIVM-onderzoek
Minister Arie Slob (Onderwijs) laat dinsdagavond in televisieprogramma OP1 weten dat de duur van de coronamaatregelen voor het onderwijs afhangt van de publicatiedatum van het RIVM-onderzoek naar corona onder kinderen. Als het onderzoek later dan 6 april wordt gepubliceerd, wordt de schoolsluiting in ieder geval verlengd tot de publicatiedatum van het onderzoek. De minister wil aan de hand van de onderzoeksresultaten de huidige maatregelen heroverwegen.
Lees verder.

___________________________________________________________

Aanvraag extra devices voor onderwijs op afstand geopend
Voor sommige leerlingen is onderwijs op afstand niet mogelijk. Bijvoorbeeld omdat zij thuis geen device tot hun beschikking hebben. Afgelopen week maakte minister Slob bekend dat hij 2,5 miljoen euro beschikbaar stelt voor de aanschaf van devices. Schoolbesturen kunnen tot uiterlijk a.s. donderdag 26 maart 15.00 uur een aanvraag indienen. Aan de aanvraag zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. 
Lees verder.

___________________________________________________________

Centraal examen vervalt in 2020
Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft in overleg met onderwijsorganisaties besloten dat het centraal examen niet doorgaat in 2020. Leerlingen kunnen dit jaar hun diploma behalen op basis van de schoolexamens en zo zonder vertraging doorstromen naar het vervolgonderwijs. Scholen krijgen de ruimte om de schoolexamens veilig te organiseren en af te sluiten.
Lees verder.

___________________________________________________________

Bijeenkomsten tot 1 juni niet toegestaan
Maandag 23 maart maakte het kabinet bekend dat samenkomsten en bijeenkomsten tot 1 juni worden verboden, ongeacht het aantal deelnemers. Een journalist vroeg minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wat deze maatregel betekent voor het onderwijs. De minister gaf aan dat er voor het onderwijs seperate regelingen zijn. Het kabinet besluit voor 6 april wat er met deze regelingen gebeurt.
Lees verder.

___________________________________________________________

Minister Slob: extra maatregelen voor bescherming kwetsbare kinderen
Minister Arie Slob (Onderwijs) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer ‘waardering te hebben voor alle inzet om leerlingen in deze uitzonderlijke periode zo goed mogelijk op te vangen en zoveel mogelijk onderwijs te blijven geven.’ Ook laat hij de Kamer weten een aantal maatregelen te nemen om kwetsbare kinderen extra te ondersteunen nu zij vanwege het coronavirus niet naar school kunnen gaan.
Lees verder.

___________________________________________________________

Ouders krijgen eigen bijdrage kinderopvang terug
Ouders die hun kinderen door de uitbraak van het coronavirus niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen en de factuur hebben betaald, krijgen hun eigen bijdrage terug. Dezelfde regeling geldt ook voor ouders die werken in vitale sectoren, laten staatssecretarissen Alexandra van Huffelen (Toeslagen en Douane) en Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) weten. De brancheorganisaties voor de kinderopvang, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst/Toeslagen tekenden vandaag een intentieverklaring om dit snel te kunnen regelen. Lees meer in het nieuwsbericht van de Rijksoverheid en in het persbericht van de Brancherorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang.

_________________________________________________________

Gebouwbeheer tijdens coronacrisis
Ruimte-OK heeft een beknopte handreiking ontwikkeld voor het omgaan met gebouwbeheer tijdens de coronacrisis. Als de school nog steeds in gebruik is voor noodopvang van leerlingen is het bijvoorbeeld belangrijk voldoende te ventileren. Zie voor meer tips over onder andere ventilatie en verwarming de handreiking.

___________________________________________________________

Veelgestelde vragen aan de Helpdesk
De Helpdesk van de PO-Raad ontvangt veel vragen van schoolbesturen in verband met de situatie rond het coronavirus. Hier vind je een aantal veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.

___________________________________________________________

Leveranciers leveren oplossingen voor alle leerlingen in het po
Om scholen te ondersteunen in het geven van onderwijs op afstand, is door de gezamenlijke educatieve marktpartijen gewerkt aan drie oplossingen. 
Lees verder.

___________________________________________________________

Ondersteuning bij les op afstand
Op veel plekken wordt op dit moment gewerkt aan het geven van lessen op afstand om zo het leerproces zoveel mogelijk door te laten gaan. In dit bericht vind je een overzicht van initiatieven die lopen om dit proces te ondersteunen.
Lees verder.

___________________________________________________________

Vervanging wegens zorg voor coronavirus
Het bestuur van het Vervangingsfonds (Vf) heeft besloten dat vervanging van werknemers die in verband met het coronavirus uit voorzorg thuisblijven, wordt vergoed door het Vf. Lees meer op de website van het Vf.  

___________________________________________________________

Eindtoets gaat dit jaar niet door
Minister Arie Slob heeft aangekondigd dat de scholen dit jaar geen eindtoets gaan afnemen bij de leerlingen in groep 8. De prioriteit in het primair onderwijs ligt op dit moment bij de opvang van leerlingen en de organisatie van onderwijs op afstand, aldus de minister in een nieuwsbericht en een brief aan de Tweede Kamer.
Lees verder.

___________________________________________________________

Eind- en staatsexamens vso
Voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) die dit jaar eindexamen doen, gaan de examens vooralsnog door. Minister Arie Slob stuurde vandaag een brief naar de Tweede Kamer over de maatregelen voor de examens voortgezet onderwijs vanwege het coronavirus. De schriftelijke centrale examens starten in principe op 7 mei aanstaande. Indien er tot langere sluiting van de scholen wordt besloten, volgt een nieuwe afweging. 
Lees verder.
___________________________________________________________

Tussenstand peiling PO-Raad: hoeveel leerlingen krijgen nu opvang op de school?
2,5 procent van de leerlingen krijgt nu opvang op de school. Dit blijkt uit de eerste resultaten van een peiling onder schoolbesturen van de PO-Raad. Wel verwachten schoolbesturen dat dit percentage nog zal oplopen, onder andere door de verruiming van de regeling waardoor nu ook kinderen van 1 ouder met een vitaal beroep recht hebben op opvang. 
Lees verder.

___________________________________________________________

Ondersteuning en bijeenkomsten PO-Raad
De maatregelen van het kabinet hebben ook gevolgen voor de ondersteuning van de PO-Raad. Dit zijn de belangrijke besluiten:

 • Heb je een vraag? Onze helpdesk staat voor je klaar! Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@poraad.nl. Voor acute zaken zijn de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 16.00.
 • Het kantoor van de PO-Raad is vanaf donderdag 19 maart tot nader order gesloten. De medewerkers werken vanuit huis door. Dit geldt ook voor onze receptiemedewerkers. Hierdoor kan het zijn dat de PO-Raad minder goed bereikbaar is de komende weken. 
 • De PO-Raad annuleert alle bijeenkomsten tot en met maandag 6 april. Deze maatregel betreft ook de regiobijeenkomsten en de expertgroepen in deze periode. De komende weken bepalen we of bijeenkomsten na deze datum wel doorgaan.  

De PO-Raad spreekt daarnaast dagelijks met het ministerie van OCW en de andere onderwijspartners om ideeën op te halen en ondersteuning te bieden. Zo bespreken we onder andere hoe de opvang van leerlingen van ouders uit vitale sectoren geregeld kan worden en of er nog zaken nodig zijn voor het geven van afstandsonderwijs. We bespreken ook andere inhoudelijke onderwijskundige zaken, zoals de vraag hoe scholen om moeten gaan met de eindtoets.

___________________________________________________________

Minister Slob: gesloten residentiële instellingen blijven in principe open
Vandaag hebben schoolbestuurders van gesloten residentiële instellingen te horen gekregen dat minister Arie Slob (Onderwijs) heeft besloten dat zij in principe open blijven. Het gaat hierbij om scholen bij gesloten jeugdzorginstellingen en justitiële jeugdinrichtingen. Juist voor deze jongeren is het belangrijk om structuur te houden. Het is aan de scholen zelf om af te stemmen met leraren en ander onderwijspersoneel of zij open kunnen blijven of niet. Wel is het belangrijk dat gesloten residentiële instellingen de maatregelen van het RIVM moeten volgen: als onderwijspersoneel of leerlingen griepklachten krijgen, blijven zij thuis.

___________________________________________________________

Nieuwe maatregelen: Voorlopig geen les in de schoolgebouwen
Het kabinet heeft besloten dat scholen in ieder geval tot en met 6 april geen onderwijs geven binnen de schoolgebouwen, behalve voor kinderen van ouders met een cruciale beroep. De PO-Raad heeft met de andere sectorraden en de onderwijsvakbonden bij het kabinet aangedrongen op dit besluit mede vanwege alle signalen vanuit het onderwijsveld.

Aanleiding is onder andere de oproep van de Federatie Medisch Specialisten op zaterdag 14 maart om tot sluiting van alle scholen in Nederland over te gaan vanwege het coronavirus, waardoor het eerdere RIVM-advies als basis onder druk kwam te staan. Door deze oproep is er veel onzekerheid ontstaan bij ouders, leraren, directeuren en schoolbestuurders. Het draagvlak om de scholen zoveel mogelijk open te houden is verder verminderd. Daarom komt het kabinet nu met deze nieuwe maatregelen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en de kinderopvang.

Het kabinet beschouwt het onderwijs als een cruciale sector in Nederland die we niet volledig kunnen stil leggen, maar we moeten op dit moment al het mogelijke doen om gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken. Dat betekent dat het kabinet met de volgende maatregelen komt:

 • Medewerkers die ziek zijn, blijven thuis;
 • Medewerkers die niet ziek zijn, komen naar school als dat nodig is of werken thuis als dat kan;
 • Kinderen blijven thuis;
 • Voor kinderen van ouders met een cruciale beroep wordt onderwijs en opvang aangeboden. Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ze de opvang zelf thuis regelen. Als dat niet lukt kunnen ze opvang krijgen op school/verblijf. Beide ouders met cruciaal beroep is geen harde eis. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven;
 • Het kabinet heeft een lijst met cruciale beroepen gepubliceerd;
 • De aanwezige medewerkers bespreken hoe ze op korte en middellange termijn de kinderen van ouders in cruciale beroepen het beste kunnen (laten) opvangen in samenwerking met kinderopvang en de lokale gemeente. 
 • De beschikbare medewerkers maken verder plannen hoe ze het onderwijs voor alle leerlingen op andere wijze kunnen verzorgen;
 • De PO-Raad heeft de komende tijd dagelijks overleg met schoolbesturen, kinderopvang, gemeenten, ministerie van Onderwijs en ministerie van Sociale zaken;
 • Prioriteit wordt gegeven aan de eindexamenleerlingen (ook in het voortgezet speciaal onderwijs). Voor hen komt nog deze week meer duidelijkheid.

Deze adviezen gelden voorlopig tot en met 6 april, maar we houden de situatie voortdurend in de gaten. De PO-Raad ondersteunt de scholen en schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs zoveel mogelijk met het uitwisselen van goede tips en praktijkervaringen. Daarnaast houdt de sectororganisatie iedereen via de website op de hoogte van relevante ontwikkelingen.

PO-Raad wenst alle onderwijsprofessionals veel succes en veel sterkte in deze ingewikkelde tijd. We zullen de komende tijd gebruik moeten maken van elkaars deskundigheid en creativiteit. Zodat we onder deze omstandigheden samen kunnen blijven gaan voor goed onderwijs voor al onze kinderen.

___________________________________________________________

Overleg met Federatie Medische Specialisten
De Federatie Medische Specialisten (FMS) heeft gisteren op 14 maart publiekelijk gepleit voor het sluiten van scholen in tegenstelling tot het vigerende advies van het RIVM waar wij als PO-Raad ons op baseren. Het Ministerie van VWS heeft laten weten dat er vandaag, zondag 15 maart,  een overleg zal plaatsvinden tussen FMS, medische organisaties, en het RIVM, met als doel standpunten dichter bij elkaar te brengen. Aansluitend aan dit overleg (eind van de middag), willen de ministers van OCW met de PO-Raad (en de andere sectorraden en vakbonden) in gesprek, om de uitkomsten te bespreken en de gevolgen door te nemen. De ontwikkelingen volgen zich nu zeer snel op. Via deze site blijven wij informatie geven.

___________________________________________________________

Focus op onderwijs
De PO-Raad sprak ook de afgelopen dagen met het ministerie van OCW en onderwijspartners als de VO-raad, de MBO Raad en de vakbonden over de gevolgen van het coronavirus voor het onderwijs. Op basis van wetenschappelijk onderzoek stelt het RIVM dat leerlingen veilig naar school kunnen. Kinderen hebben namelijk een geringe kans op besmetting en spelen een beperkte rol bij de verspreiding van het coronavirus. Voor medewerkers van scholen geldt dus dat zij niet meer risico lopen dan in het gewone maatschappelijke verkeer.  Het RIVM komt dit weekend met een video waarin zij uitleggen hoe ze tot dit advies gekomen zijn. Wij richten ons de komende tijd gezamenlijk op het zo goed mogelijk bieden van onderwijs. Zeker aan kinderen met ouders die in vitale sectoren werken.

We snappen dat besturen en scholen voor grote uitdagingen staan om het onderwijs zo goed mogelijk te organiseren. Ook vragen de maatregelen ontzettend veel inzet van het onderwijspersoneel. Om de opgaven waar het (primair) onderwijs voor staat in deze crisis zo goed mogelijk aan te pakken, kwamen we met de ministers en het algemeen bestuur van de PO-Raad tot de volgende twee punten:

 1. Wij zijn van het onderwijs

  Wij focussen ons op het zo veel en zo lang mogelijk openhouden van de scholen. Feit blijft dat kinderen, leraren en ander onderwijspersoneel met klachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts) niet naar school komen. Elk bestuur bepaalt zelf of het verantwoord is om de scholen open te houden. Wij snappen dat dit een heel ingewikkelde beslissing is. Het verzoek is wel om een eventuele schoolsluiting te melden bij de lokale autoriteit en de Inspectie. Zo houden we goed zicht op waar wat speelt. De overgang van groep 8-leerlingen naar het voortgezet onderwijs heeft prioriteit. Dit vraagt om extra creativiteit, flexibiliteit en samenwerking.
   
 2.  Onderwijs blijven geven  

  We vragen scholen plannen te maken om hun onderwijs anders te organiseren, zo krijgen ook de kinderen die de komende periode niet naar school gaan zo goed mogelijk onderwijs. De minister vraagt scholen te doen wat ze kunnen, en geeft aan dat wet- en regelgeving hier ruimte voor biedt.  Hierbij is het belangrijk dat elk bestuur haar schoolleiders, leraren en ondersteunend personeel betrekt bij het maken van deze plannen. De PO-Raad snapt heel goed dat het anders organiseren van onderwijs op sommige scholen complex is. De sectororganisatie gaat samen met het ministerie en met de leermiddelensector bekijken op welke manier zij de scholen hierin zo goed mogelijk kunnen faciliteren.

Daarnaast werkt de PO-Raad met andere onderwijsorganisaties, het ministerie van OCW, de kinderopvangsector, maatschappelijke organisaties, leermiddelensector en tal van andere partners. Samen verzamelen we ideeën en delen we deze met de sector. Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzorgen van onderwijs en opvang voor alle kinderen. Daar blijven wij ons ook nu ontzettend hard voor inzetten.

___________________________________________________________

Inspectie van het Onderwijs schort bezoeken op
De Inspectie van het Onderwijs heeft besloten om de geplande inspectiebezoeken tot en met 31 maart niet door te laten gaan. Dit in aanvulling op de landelijke maatregelen rondom het coronavirus.

In overleg met besturen bekijkt de inspectie of het eventueel mogelijk is een deel van het onderzoek telefonisch of via videoverbinding te realiseren is. Dat geldt niet voor Noord-Brabant en bij besturen en scholen/instellingen waar één of meer gevallen van het coronavirus is vastgesteld. In beginsel blijven inspectiebezoeken die op de agenda staan na 31 maart 2020 staan, totdat er meer duidelijkheid is over de ontwikkeling van het virus en de maatregelen die daarbij horen.

___________________________________________________________

Update Q&A's en Kamerbrief van ministers van Onderwijs over het coronavirus
Het ministerie van OCW heeft de Q&A's over het onderwijs het coronavirus geupdatet. Ook hebben de ministers van Onderwijs Ingrid van Engelshoven en Arie Slob de Tweede Kamer via een brief geinformeerd over de nieuwe maatregelen rondom het coronavirus en de gevolgen voor onderwijs, cultuur en wetenschap. 

__________________________________________________________

Tweede Kamer in debat over het coronavirus
Gisteren debatteerde de Tweede Kamer met premier Rutte over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Tijdens het debat verzochten Kamerleden Thierry Baudet (FVD) en Geert Wilders (PVV) de regering ouders toe te staan kinderen thuis te houden van school tot en met 31 maart, zonder dat zij daarvoor een boete krijgen op grond van de leerplichtwet.

Tweede Kamerlid Pieter Heerma (CDA) vroeg het kabinet samen met het onderwijsveld te werken aan een afwegingskader voor het onderwijs. In dit afwegingskader worden richtlijnen opgenomen voor het onderwijspersoneel en de evaluatie van de situatie op scholen van dag tot dag. Daarnaast moeten scholen voldoende ruimte en steun krijgen van de regering om onderwijs zo te organiseren zodat zij kunnen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Beide moties zijn aangenomen door de Tweede Kamer. Het kabinet moet daardoor met de verzoeken van de Kamerleden aan de slag.

________________________________________________________

Overleg met de ministers van Onderwijs 
Tijdens een constructief overleg met de ministers van Onderwijs Ingrid van Engelshoven en Arie Slob heeft de PO-Raad, samen met andere onderwijsorganisaties, vragen gesteld en zorgen geuit rondom de actuele ontwikkelingen van het coronavirus.

Het kabinet heeft besloten op dit moment scholen open te houden. Kinderen en jongeren onder de twintig jaar lopen aanmerkelijk minder risico om besmet te worden met het virus. Daarnaast is de maatschappelijke ontwrichting groot op het moment dat scholen sluiten, onder andere vanwege het effect op de gezondheidszorg en andere cruciale diensten en voorzieningen

Wij realiseren ons dat dit veel vraagt van de medewerkers van scholen. De ministers gaven echter ook aan dat zij niet het onmogelijke van scholen verwachten. Medewerkers in het onderwijs met griepklachten of koorts dienen volgens het advies van de RIVM thuis te blijven. Op het moment dat er teveel leraren en/of onderwijsondersteunend personeel uitvallen en er geen vervanging beschikbaar is, moeten scholen soms klassen naar huis sturen of kunnen ze genoodzaakt zijn de deuren te sluiten. Als bijvoorbeeld de veiligheid in het geding is hebben schoolbesturen uiteraard de ruimte om te handelen.

Het ministerie van OCW heeft alle vragen die er leven bij de sectororganisaties en vakbonden genoteerd. Zij werken aan de inrichting van een informatiepunt waar scholen en schoolbesturen hun vragen kunnen stellen. Ook komt er een aanvulling op de Q&A. Deze nieuwe informatie is uiterlijk vrijdag 17.00 uur beschikbaar. Wij zullen je daarover informeren.

___________________________________________________________

Aanvullende maatregelen coronavirus
In een persconferentie kondigt premier Rutte aanvullende maatregelen aan om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het kabinet ziet vooralsnog geen reden om scholen te sluiten. Kinderen en jongeren zijn volgens de overheid niet de groep die de grootste risico’s lopen en het sluiten van scholen draagt daarom weinig bij aan de bestrijding van het virus. ‘We hebben al het personeel in de zorg, politie en brandweer heel hard nodig. Op het moment dat scholen sluiten wordt het voor hen lastig om te werken. We doen hiermee een beroep op alle leraren.’, zei Rutte tijdens de persconferentie.

De PO-Raad snapt dat deze maatregelen en de eerdere maatregelen van de veiligheidsregio’s in Noord-Brabant veel vragen bij besturen, schoolleiders en leraren oproept. Zij blijven onderwijs verzorgen onder moeilijke omstandigheden. Het bureau van de PO-Raad ondersteunt schoolbesturen dan ook waar het kan.

Om 17.00 uur is er een overleg met de ministers van Onderwijs en onderwijsorganisaties. De PO-Raad is aanwezig bij het overleg en houdt schoolbesturen en scholen op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

___________________________________________________________

PO-Raad wacht crisisoverleg af
De PO-Raad zit vooralsnog niet op de lijn van de AVS, geeft de sectororganisatie aan bij de NOS. ,,Scholen worden nu onrustig, dat is logisch, maar we moeten het crisisoverleg van kabinet afwachten’’, zegt de woordvoerder van de PO-Raad. 

___________________________________________________________
Wat doet de PO-Raad rondom het coronavirus?
De verspreiding van het coronavirus heeft steeds meer impact op het dagelijks leven en daarmee ook het onderwijs. De PO-Raad krijgt daartoe veel vragen, opmerkingen, tips en suggesties over hoe om te gaan met de situatie rondom het virus. Het bureau van de PO-Raad ondersteunt schoolbesturen dan ook zo goed mogelijk. Maar wat houdt dat nu eigenlijk in?

Korte lijnen
We overleggen dagelijks met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en andere sectororganisaties in het onderwijs en kinderopvang over de actuele situatie. Met name in Noord-Brabant is de situatie nu ernstig, maar we houden de lijnen kort om snel te kunnen schakelen als de situatie ook in andere regio’s verandert. Wij plaatsen updates op onze website met nieuws dat voortkomt uit deze overleggen en andere voor het primair onderwijs relevante zaken.

Ondersteuning
De Veiligheidsregio’s Noord-Brabant riepen afgelopen dinsdag in een persconferentie scholen op om te onderzoeken of zij een opvangfunctie kunnen vervullen als leraren niet voor de klas kunnen staan. De ministers van Onderwijs hebben naar aanleiding daarvan de PO-Raad een e-mail gestuurd. Daarin stellen de ministers dat het aan scholen zelf is om te bepalen of en hoe zij gehoor willen geven aan dit verzoek. 

Voor scholen en Noord-Brabant biedt de PO-Raad de ondersteuning die gewenst is rondom het bestuurlijk handelen.

Loket
De PO-Raad merkt dat er veel vragen zijn. We hebben daarom een online loket voor leden ingericht waar leden van de PO-Raad vragen en knelpunten kunnen doorgeven. Wij inventariseren die en voorzien vragen waar mogelijk van antwoord. De vragen en knelpunten worden gedeeld met relevante partijen als het RIVM, GGD en het ministerie van OCW.
___________________________________________________________


Ministerie van OCW bericht onderwijsorganisaties
In het verlengde van de ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft de PO-Raad, alsmede de andere onderwijsorganisaties, een brief ontvangen van het ministerie. In de brief licht de minister onder andere de aanpak van de rijksoverheid toe en er is een aantal bijlagen bijgevoegd. Het gaat daarbij om veelgestelde vragen met een focus op het onderwijs en een flyer die ingezet kan worden om verspreiding van het virus tegen te gaan. Zowel de brief, als de bijlagen zijn hier en onderaan dit bericht te vinden:

___________________________________________________________

Leraren en leerlingen in Brabant melden zich ziek
De media melden op maandag 9 maart 2020 dat veel klassen in Brabant leeg blijven. De leraren zitten met griepklachten thuis en ook melden veel ouders hun kinderen ziek. De leraren en leerlingen volgen hiermee het advies van het RIVM aan Brabanders om thuis te blijven als ze milde klachten hebben, die kunnen wijzen op het coronavirus. Omroep Brabant meldt dat in de hele provincie maandag meer dan tienduizend kinderen thuis zitten. 

Leerlingen in Noord-Brabant moeten maandag mogelijk thuis blijven vanwege lerarentekort. Verschillende media melden op zaterdag 7 maart dat leerlingen in delen van Noord-Brabant maandag mogelijk thuis moeten blijven. De schoolbesturen sluiten niet uit dat er te weinig leraren zijn vanwege de oproep van het RIVM voor de inwoners van Noord-Brabant.

Omroep Brabant meldt: 'Ouders die kinderen hebben op basisschool De Lockaert in Oss weten zelfs al zeker dat ze maandag opvang moeten zoeken voor de kinderen in groep 3,4,5 en 6.' De ouders horen maandag voor zes uur 's avonds of er dinsdag wel iemand voor de groep staat, aldus de regionale omroep.

Het Brabants Dagblad schrijft op de website dat de schoolbesturen Filios, SAAM en Signum een noodplan hebben gemaakt voor mogelijke ziekmeldingen. 'Als een leraar ziek is, moet hij thuisblijven en wordt mogelijk de hele klas naar huis gestuurd.' De schoolbesturen hebben in een brief aan de ouders gemeld dat ze er niet voor kiezen om groepen eventueel op te delen. 'Kinderen zitten dan in de groep nog dichter op elkaar en dat vinden we juist in deze specifieke situatie niet de gewenste situatie.'

___________________________________________________________

RIVM: scholen kunnen gewoon openblijven
Het RIVM ontvangt veel vragen over of scholen dicht moeten vanwege het coronavirus. Het instituut vermeldt zondag 1 maart op Twitter dat dit niet nodig is. 

Kinderen die in een gebied zijn geweest waar het virus heerst en verkoudheidsverschijnselen vertonen, moeten thuis goed uitzieken. Bij koorts dient contact opgenomen te worden met de huisarts, zo luidt het advies. 

___________________________________________________________

Pictogrammen met hygienevoorschriften voor in de klas
Speciaal voor het primair onderwijs ontwikkelde Studio van Laar onderstaande pictogrammen met de belangrijkste hygienevoorschriften ter preventie van het coronavirus: nies en hoest in je elleboog, snuit je neus in een papieren zakdoekje en was je handen vaak met zeep. De pictogrammen zijn hier te downloaden en te gebruiken op scholen.

 

Pictogrammencorona

 

___________________________________________________________

Ook vrouw en dochter Tilburgse patiënt besmet
De NOS bericht op zaterdag 29 februari dat ook de vrouw en dochter van de coronapatiënt uit Tilburg besmet zijn met het virus. Het RIVM onderzoekt nu met wie de vrouw en de dochter contact hebben gehad. Anderen die contact hebben gehad met de man zijn testten negatief op het virus.

___________________________________________________________

Partner en kind coronapatiënt uit Amsterdam testen positief 
De partner en een kind van de besmette vrouw in Diemen hebben ook het coronavirus opgelopen, meldt het RIVM op zaterdag 29 februari. Zij zitten in thuisisolatie. Andere contacten van de vrouw zijn getest en hadden het virus niet. Wel moeten zij de komende dertien dagen hun gezondheid in de gaten houden. Als ze toch klachten krijgen zoals koorts en luchtwegklachten worden ze opnieuw getest.

___________________________________________________________

Amsterdamse vrouw met coronavirus was 'luizenpluizer'
De Amsterdamse vrouw die besmet blijkt met het coronavirus is afgelopen week nog ‘luizenpluizer’ geweest op de basisschool van één van haar kinderen. Dat schrijft het AD op zaterdag 29 februari. De vrouw heeft deze week een basisschool in de wijk IJburg bezocht. Aan de ouders van leerlingen op basisschool Laterna Magica in IJburg heeft de GGD een brief gestuurd. De ouders is gevraagd om de gezondheid van hun kinderen in de gaten te houden door dagelijks de temperatuur te meten en koorts of luchtwegproblemen te melden aan de GGD. Lees verder

___________________________________________________________

Veelgestelde vragen onderwijs en coronavirus
De Rijksoverheid heeft de veelgestelde vragen over het coronavirus en het onderwijs geupdatet. Bekijk de vragen en antwoorden hier.

___________________________________________________________

Scholen Loon op Zand maandag gewoon open
Twee basisscholen in Loon op Zand, de Blokkendoos en de Lage Weijkens, gaan maandag gewoon open. Dat meldt de NOS op vrijdag 28 februari. Op de scholen werken familieleden van de man die besmet is met het coronavirus.

___________________________________________________________

Veelgestelde vragen onderwijs en coronavirus
Het ministerie van OCW heeft, in samenwerking met het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken, een lijst met veelgestelde vragen over het coronavirus en het onderwijs gepubliceerd. Lees meer.

___________________________________________________________

Minister Bruno Bruins in De Wereld Draait Door over corona
Op woensdagavond 26 februari zijn minister Bruno Bruins (Medische Zorg) en arts infectieziektebestrijding bij de GGD Ronald Schegget aanwezig bij televisie-programma De Wereld Draait Door om te praten over het coronavirus.

In Duitsland, net over de grens bij Limburg, is bij een patiënt het coronavirus geconstateerd. In zijn woonplaats worden daarom uit voorzorg scholen en kinderdagverblijven gesloten. Is het ook nodig dat in Nederland scholen en kinderdagverblijven sluiten? ‘’Er wordt nu contactonderzoek gedaan rondom de Duitse coronapatiënt. De uitkomsten van het contactonderzoek verwachten wij voor het weekend via de Duitse collega’s van het RIVM. Op basis daarvan bepalen wij welke maatregelen er in Nederland moeten worden genomen’’, zegt minister Bruins. ‘’We weten van het virus dat het niet echt bij kinderen voorkomt. Besmettingen zijn hoog bij mensen boven de veertig jaar. Het ligt niet voor de hand om het in scholen te zoeken. Scholen nu dichtdoen in Nederland is paniek zaaien’’, voegt GGD-arts Ronald Schegget daaraan toe.

Kijk voor de meest actuele informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

___________________________________________________________

Kinderen preventief controleren op corona?
Diverse media berichtten op maandag 24 februari over het verzoek van een scholenkoepel om kinderen preventief te laten controleren door een huisarts als zij onlangs een gebied bezochten waar het coronavirus geconstateerd is. Dit naar aanleiding van signalen dat meerdere gezinnen op vakantie waren geweest in Italië. Volgens het RIVM is dat niet nodig.

De scholenkoepel verklaarde tegenover RTL duidelijkheid te willen scheppen over vakantiegangers die terugkomen uit het gebied waar het virus heerst: 'Het bericht was puur om te attenderen. We willen geen paniek zaaien, maar juist paniek voorkomen. Er zijn ook ouders niet op vakantie geweest, maar die zich wel afvragen hoe het dan nu moet als andere ouders wel naar Italië zijn geweest.'

De PO-Raad adviseert schoolbesturen met vergelijkbare zorgen nadrukkelijk de berichtgeving van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het RIVM goed in de gaten te houden. Voor extra informatie kunnen zij de GGD raadplegen. Veel gestelde vragen over het virus worden op de website van het RIVM beantwoord.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 2 april 2020

Trefwoorden

Nieuwscategorieën