Verdeling onderwijsachterstandenbudget gemeenten bekend

Gemeenten ontvangen vanaf 2011 geoormerkte middelen van het rijk voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. Het betreft hier grotendeels geld voor de voorschoolse educatie. De Ministerraad is inmiddels akkoord met de wijze van verdelen van deze middelen.

De verdeling van deze middelen vloeit voort uit de Wet OKE, die per 1 augustus 2010 van kracht is. Op grond van deze wet komt er (waarschijnlijk in september 2010) nog een amvb met de verdeelsleutel die met ingang van 1 januari 2011 voor het beschikbare budget voor gemeenten gaat gelden. De verdeelsleutel als zodanig is echter al wel bekend gemaakt.

Verdeelsystematiek
De verdeelsystematiek is afgeleid van de gewichtenregeling en gebaseerd op de leerlingteldatum van oktober 2009. De verdeelsleutel werkt als volgt:

het voorlopig beschikbare budget wordt gedeeld door het totale schoolgewicht in Nederland (voorlopige raming: 84.111). Dit levert een getal op van ongeveer 3000. De uitkering per gemeente is de som van alle schoolgewichten in de desbetreffende gemeente, maal € 3000.

Berekeningsformule
De berekeningsformule luidt per school: aantal x 0,3 + aantal x 1,2. Van dit getal trekt u af 6% van het totaal aantal leerlingen van de school. Is de uitkomst een negatief getal dan bedraagt het schoolgewicht 0. Bij een positieve uitkomst dient u de uitkomst rekenkundig af te ronden op een geheel getal.

Het totale schoolgewicht per gemeente is de optelsom van alle schoolgewichten. Dus eerst moet per school het schoolgewicht berekend worden. Als er sprake is van een (officieel erkende) nevenvestiging dan moet de berekening per vestiging plaatsvinden. Het schoolgewicht van de school is dan de som van de schoolgewichten van de afzonderlijke (hoofd- en neven)vestigingen.

Er zijn in totaal 166 nevenvestigingen op de teldatum 1 oktober 2009; 155 scholen één nevenvestiging, 4 scholen twee nevenvestigingen hebben en 1 school heeft drie nevenvestigingen.

Voorbehoud
Voorbehoud is dat de begroting 2011 nog definitief moet worden vastgesteld. Het betreft dus een voorlopig budget. Tevens kan er jaarlijks in het kader van de Voorjaarsnota nog een indexatie plaatsvinden.

Budget 2010 nog dit jaar besteden!
Gemeenten kunnen hun huidige budget voor onderwijs- achterstandenbeleid niet doorschuiven naar 2011. Het ministerie vordert niet-bestede middelen terug. Het is dus zaak dat gemeenten het budget voor 2010 zo veel mogelijk nog dit jaar te besteden.

Vanaf 1 januari 2011 komt er een nieuwe AMvB die de verdeling van de OAB-middelen voorde volgende vier jaar regelt. Dit heeft voor de verantwoording tot gevolg dat alle middelen van 2010 ook in 2010 verantwoord moeten worden.

Het bovenstaande geldt alleen voor de zogenaamde ‘niet-G31-gemeenten’, omdat de G31 in 2010 een decentralisatie-uitkering ontvangen waarover alleen binnen de gemeente verantwoording afgelegd hoeft te worden en dus niet richting het rijk.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën