Verslagen Werkconferenties Goed bestuur 2011-2012

Conferentie 18 april 2012

Met deze slotconferentie werd weliswaar het huidige ontwikkeltraject afgesloten, maar is ook een aanzet voor de toekomst gegeven. In haar inleiding vatte Kete Kervezee samen welke activiteiten de PO-Raad en de leden de afgelopen jaren hebben ondernomen: Tussen de totstandkoming van de Code Goed Bestuur PO en deze slotconferentie heeft immers veel ontwikkeling, toetsing en toepassing plaatsgevonden, altijd met de centrale vraag: Doen we de goede dingen, en doen we ze goed? Als voorwaarde voor goed bestuur streeft de PO-Raad naar bestuurlijke ruimte, zodat schoolbesturen verantwoordelijkheid kunnen nemen, en de ruimte hebben om werkelijk te sturen op onderwijskwaliteit. Professionalisering, van schoolbestuurder tot leraar, is daarbij een vanzelfsprekendheid.

Praktische en inspirerende presentaties

Sprekers Hans van Dael en Edith Hooge hielden praktische en inspirerende presentaties over goed bestuur in de praktijk en het effect van de code voor de toekomst van de sector. Marlies Honingh presenteerde de resultaten van de monitor goed bestuur. De onderzoeksrapportage wordt later dit jaar verwacht. In een workshop werd de code Goed Bestuur geëvalueerd. De uitkomsten uit de evaluatie vormen input voor het bijstellen van de Code in 2012. Daarnaast werd in een tweede workshop gesproken over de inrichting van het visitatiestelsel in het primair onderwijs. In 2011 zijn een viertal pilotvisitaties uitgevoerd. Deelnemers aan de pilotvisitaties vertelden over de toegevoegde waarde daarvan voor hun bestuur. Het visitatiestelsel wordt in 2012 verder uitgerold; geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de PO-Raad. Hans Helgers legde tot slot vanuit zijn ervaring in de zorg de verbinding tussen goed bestuur en toezicht. 

Conferentie 28 september 2011

Op 28 september 2011 vond de tweede conferentie van 2011 voor Goed Bestuur plaats in Eindhoven.  De conferentie stond in het teken staan van de eindproducten van het deelproject ‘Sturen en toezien op onderwijskwaliteit’ en 'de horizontale dialoog’. Door middel van workshops zijn concrete handvatten aangeboden aan bestuurders om te helpen bij het vormgeven van Goed Bestuur in de praktijk. Daarnaast was er ook weer een gelegenheid om in gesprek te gaan met collega-bestuurders over de manier waarop zij goed bestuur in de praktijk brengen en over de eerste ervaringen met de visitaties.  

Conferentie 4 maart 2011

De conferentie van 4 maart droeg bij aan reflectie op eigen handelen van de deelnemende bestuurders en gaf het projectteam handvatten om de ondersteunende instrumenten vanuit de PO-Raad te verbeteren. De bestuurders uit Noord-Nederland gingen op de verschillende manieren aan de slag met onderwerpen die betekenis geven aan Goed Bestuur in de praktijk.

Wat is Goed Bestuur? Wat doe je om goed te besturen? Hoe verloopt de invoering? Het doel van de conferentie was om bestuurders te stapje verder te brengen bij het handen en voeten te geven aan Goed Bestuur en om de ondersteunende projecten die de PO-Raad organiseert te voeden met praktijkervaringen én vragen van bestuurders.

Laatst gewijzigd: 
maandag 27 mei 2019

Trefwoorden

Nieuwscategorieën