Versterking financiële expertise noodzakelijk

De PO-Raad vindt de aanbevelingen van de commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen zeer bruikbaar. De schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen de richtlijnen hanteren om een goed financieel beleid te voeren. De PO-Raad onderschrijft de noodzaak van een verdere opbouw van financiële expertise. De aangekondigde bezuinigingen in het primair onderwijs zijn daarbij een forse belemmering.

De commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (commissie Don) heeft vandaag het onderzoek naar de financieringsstructuur van onderwijsinstellingen aan de Tweede Kamer aangeboden. De PO-Raad vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk geld naar het onderwijs voor alle leerlingen gaat. Het schoolbestuur moet echter wel zorgen voor een financieel gezonde bedrijfsvoering. De aanbevelingen van de commissie helpen de schoolbesturen daarbij.

Ervaringsgetallen

De commissie Don adviseert om duidelijke kengetallen en signaleringsgrenzen te hanteren. Wij vinden dit zinvolle getallen die een bruikbaar beeld geven van de financiële positie van schoolbesturen. De PO-Raad is wel van mening dat minder dan vier jaar ervaring met de huidige bekostigingsmethodiek (lumpsum) erg kort is. Zodra de schoolbesturen meer ervaring hebben opgebouwd met de lumpsumbekostiging zouden de kengetallen en grenzen opnieuw bekeken moeten worden.

Verantwoording

Een belangrijk uitgangspunt van de commissie is dat het financieel beleid van een schoolbestuur maatwerk is. Elk schoolbestuur heeft haar eigen omstandigheden, risico’s, plannen et cetera. Die vragen om een eigen invulling van het financieel beleid. Het is daarom niet mogelijk om uniforme normen te stellen aan de financiële situatie van alle schoolbesturen. Elk schoolbestuur moet natuurlijk wel verantwoording afleggen over het gevoerde beleid.

Na invoering van de voorstellen van de commissie Don hebben schoolbesturen richtlijnen welke bedragen ze achter hand moeten houden om geen onverantwoorde risico’s te lopen. Overschotten boven dit vereiste vermogen kunnen ze inzetten voor ‘goed onderwijs voor ieder kind’.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën