Vertrouwen in succesvolle start Passend onderwijs

Op vrijdag 20 juni heeft staatssecretaris Sander Dekker een nieuwe voortgangsrapportage Passend onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. Hieruit blijkt dat de staatssecretaris en de betrokken partijen, waaronder de PO-Raad, voldoende vertrouwen hebben in een succesvolle start van Passend onderwijs per 1 augustus 2014.

In de voortgangsrapportage geeft de staatssecretaris een toelichting op een onderzoek onder betrokken organisaties (gateway review), onderzoek naar de betrokkenheid van ouders en leraren bij de invoering (monitor) en het plan van aanpak voor ondersteuning van de samenwerkingsverbanden.

De gateway review geeft als oordeel dat er voldoende vertrouwen is voor een succesvolle start van Passend onderwijs. De onderzoekers geven dit weer met code groen/oranje. De PO-Raad onderschrijft deze conclusie. Er is hard gewerkt naar de deadline van 1 augustus 2014. Laten we dan van start gaan en de tijd nemen om Passend onderwijs inhoudelijk door te ontwikkelen.

Uit de monitor onder ouders en leraren, die in mei is gehouden, bleek dat vooral ouders van leerlingen die extra ondersteuning in de klas krijgen (een rugzak) nog informatie wensten over de ondersteuning van hun kind in het nieuwe schooljaar. In het algemeen zijn ouders ten opzichte van een eerdere meting beter geïnformeerd. Bij leraren was dat niet het geval, terwijl schoolleiders wel aangaven dat zij hun teams geïnformeerd hadden.

Leerkrachten

Uit verdiepend onderzoek blijkt dat leraren en schoolleiders de invoering van Passend onderwijs vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid anders ervaren. Voor een deel voelen leraren zich niet voorbereid op Passend onderwijs, omdat ze niet precies weten wat er gaat veranderen. Deze leraren willen nog meer en beter geïnformeerd en betrokken worden. Scholen kunnen dit de komende weken verder oppakken.

De samenwerkingsverbanden Passend onderwijs hebben onlangs een brief ontvangen waarin de uitkomsten van de monitor voor het eigen samenwerkingsverband te lezen zijn. Ook hebben de ouders van leerlingen die extra ondersteuning in de klas krijgen (een rugzak) een brief ontvangen.

Rondetafelgesprek

Op 3 juli aanstaande spreekt de Tweede Kamer weer over Passend onderwijs. Ter voorbereiding hierop hield de Vaste Kamercommissie op donderdag 19 juni 2014 een rondetafelgesprek over Passend onderwijs. Namens de PO-Raad heeft voorzitter Rinda den Besten daar gesproken. In haar bijdrage vroeg Den Besten aan de politici om geen ‘paniekvoetbal’ te spelen. De PO-Raad zegt dat er nog veel tijd nodig is om Passend onderwijs verder goed vorm te geven. Ook moet er nog beter worden samen gewerkt tussen onderwijs en gemeenten als het gaat om de leerling die passend onderwijs en jeugdzorg nodig heeft. Tenslotte heeft Den Besten aandacht gevraagd voor de verbinding van Passend onderwijs met de jeugdwet, awbz en participatiewet. In aanloop naar het Algemeen Overleg van 3 juli stuurt de PO-Raad nog een brief naar de Tweede Kamer. 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 24 juni 2014

Nieuwscategorieën