Vervangingspools per 1 aug 2009 mogelijk

De bevriezing van de vervangingspools (artikel 18 van het Reglement Vervangingsfonds PO) wordt vanaf schooljaar 2009-2010 opgeheven. Hierdoor kunnen besturen, zelfstandig of samen met andere schoolbesturen, een door het Vervangingsfonds bekostigde pool aanvragen.

Voorwaarden

  • De volgende voorwaarden zijn hieraan verbonden:
    de maximale omvang van de pool is op 4% van de totale formatie van het deelnemende bestuur of van de deelnemende besturen gesteld. De totale formatie bestaat uit alle in dienst zijnde personeelsleden exclusief de vervangers. Het uitgangspunt dat enkel leerkrachten / onderwijsassistenten / leraarondersteuners als pooler benoemd kunnen worden is hiermee losgelaten;
  • personeel benoemd in de pool dient voor minimaal 98% van de beschikbare tijd te worden ingezet voor vervangingswerkzaamheden. Bij een inzet voor vervanging die lager ligt, dient het bevoegd gezag aan het einde van het schooljaar een deel van de gedeclareerde kosten terug te betalen. Dit betreft het verschil tussen 98% van de netto-loonkosten van de poolers en de netto-loonkosten die gemoeid zijn met de feitelijke vervangingswerkzaamheden;
  • verantwoording van de inzet van de poolers geschiedt via de door het Vervangingsfonds ter beschikking gestelde pooltool, of een daaraan vergelijkbaar systeem dat digitale aanlevering van de gewenste verantwoordingsgegevens mogelijk maakt.

De pooltool is een instrument op basis van Excel waardoor er een eenduidige aanmelding van de gegevens voor de verantwoording mogelijk is.

Bestaande pools
Voor de bestaande pools betekent deze reglementswijziging dat uitbreiding mogelijk is tot maximaal 4% van de totale formatie van het deelnemende bestuur of de deelnemende besturen. De minimale inzet voor vervanging voor de bestaande pools wordt komend schooljaar gehandhaafd op 95%.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën