Vervolgacties tegen de bezuinigingen en aankondiging campagne

Rondom de begrotingsbehandelingen heeft de PO-Raad actie gevoerd om de bezuinigingen op het primair onderwijs van tafel te krijgen. Zoals u weet heeft dit, ondanks brede steun voor onze argumenten in het begrotingsdebat, uiteindelijk niet geleid tot een aanpassing van de begroting door de Tweede Kamer.

We horen van onze leden dat deze bezuinigingen de schoolbesturen hard treffen, ook omdat ze vaak cumuleren met bezuinigingen van gemeenten op onderwijs. Daarnaast bereidt het kabinet een maatschappelijke heroverweging voor met scenario’s voor bezuinigingen op de overheidsuitgaven tot 20%. Hiervoor zijn vele ambtelijke werkgroepen aan de slag, waaronder een werkgroep Productiviteit Onderwijs. De bezuinigingen moeten in totaal € 35 miljard opleveren. De vraag is voor welk bedrag de sector PO zal opdraaien. De PO-Raad bereidt zich voor op nadere acties om de publieke opinie en de politiek te beïnvloeden. De PO-Raad blijft pleiten voor duurzaam investeren in het primair onderwijs, want: Ieder kind telt! Het primair onderwijs is het fundament van ons onderwijsstelsel. In het primair onderwijs wordt de basis gelegd voor de kenniseconomie. Om de ‘top 5’-ambitie van het kabinet waar te maken juist in periode van (voorzichtig) economisch herstel, zijn gerichte, toekomstvaste investeringen in het primair onderwijs nodig. Investeringen die zich zonder twijfel terugverdienen.

Op 11 januari hebben wij onze plannen besproken met een groep leden in de ‘denktank’ van de PO-Raad. Op onze Algemene Ledenvergadering (ALV) van 21 januari a.s. informeren wij u nader over de opzet van onze campagne gericht op het voorkomen van nog meer, ongerichte, bezuinigingen. Tijdens deze ALV gaan we hierover ook in gesprek met staatssecretaris Sharon Dijksma. Wij rekenen op uw komst. U kunt zich alsnog aanmelden via dit formulier.

Welke concrete acties hebben wij voor ogen?

  1. Via een enquête brengen wij scherp in beeld hoe schoolbesturen de bezuinigingen concreet invullen en hoe dat het primaire proces en, dus, de kwaliteit van het onderwijs treft. De eerste resultaten van deze enquête willen wij op de ALV bekend te maken. Ook over de resultaten van deze enquête kunnen wij op 21 januari het gesprek met de staatssecretaris aangaan. Wij roepen u daarom allen op om deze enquête in te vullen. Klik hier om de enquête te starten.
  2. In overleg met de denktank van de PO-Raad hebben wij plannen ontwikkeld voor acties om de politieke besluitvorming over de heroverwegingen van het kabinet te beïnvloeden. Concreet willen wij:
  • via een aantal gerichte acties breed onder de aandacht brengen dat het primair onderwijs het fundament is van de leerloopbaan van kinderen, oftewel “investeren in primair onderwijs is investeren in de toekomst van onze kinderen”.
  • maatschappelijk draagvlak voor onze actie verwerven door zoveel mogelijk ouders van onze leerlingen bij onze acties te betrekken (o.a. via zogenaamde ‘ouderbrieven’ die via de scholen worden verspreid).
  • als sluitstuk van de campagne een manifest uitbrengen, gericht aan de politiek, waarin wij onze boodschap kernachtig weergeven. We vragen prominenten (‘comité van aanbeveling’) om zich te verbinden aan dit manifest. Onze partners roepen we op om dit manifest mede te ondertekenen.
Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën