Verwerking aanpassing bekostiging in jaarrekening 2009

De wijze waarop de extra middelen voor de betaling ‘Intensivering Actieplan/Convenant LeerKracht zijn toegekend is ongebruikelijk. Dat roept daardoor vragen op hoe een en ander in de jaarrekening verwerkt moet worden.

In december 2009 zijn deze extra middelen toegekend voor de betalingen in verband met de ‘Intensivering Actieplan/Convenant LeerKracht van Nederland per 1 januari 2009’ (om het gebruik van de term CAO-maatregelen te omzeilen). De kosten van deze maatregelen zijn zorgvuldig geraamd en er is geen reden te veronderstellen dat de bekostiging ervoor te laag zou zijn. Uiteraard varieert het per bestuur, zoals dat altijd het geval is en zal zijn.

De formalisering van de toekenning van deze bedragen is tijdig gepubliceerd (Staatscourant 2009, nr. 18101 d.d. 30 november 2009). Daarin is het betaalritme voor de toekenning van de bedragen van het budget Personeels- en Arbeidsmarktbeleid aangepast en daarover is in de toelichting letterlijk opgenomen:

‘Ik heb onlangs met de centrales van overheids- en onderwijspersoneel in een onderhandelaarsakkoord afspraken gemaakt over de inzet van de beschikbare middelen voor 2009 in het primair onderwijs om de maatregelen uit het Actieplan/Convenant Leerkracht te intensiveren. Met deze afspraak wordt de positie van het personeel in het primair onderwijs vanaf 1 januari 2009 verder verbeterd. Uiteindelijk zullen de maatregelen leiden tot een aanpassing van de op 9 augustus 2009 vastgestelde prijzen voor 2009–2010 en daarmee tot aangepaste bekostigingsbeschikkingen. De planning is dat deze aanpassingen mee zullen lopen bij de vaststelling van de definitieve prijzen 2009/2010 en in juni 2010 zullen worden uitbetaald. Bij deze vaststelling zal tevens rekening worden gehouden met het feit dat de maatregelen terugwerken tot 1 januari 2009.

De maatregelen die met terugwerkende kracht worden gerealiseerd leiden in december tot een eenmalige uitgave en vanaf januari 2010 maandelijks tot structureel hogere uitgaven voor besturen in het primair onderwijs. Gelet hierop is besloten om de geplande betalingen van het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid over de maanden juni en juli 2010 naar voren te halen. Hierdoor zal er in december 2009 circa €76 miljoen extra worden betaald en vanaf januari 2010 tot en met mei 2010 circa € 8,5 miljoen per maand.

Op deze wijze kunnen besturen vooruitlopend op de aanpassing van de bekostiging toch aan hun verplichtingen voldoen.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. A. M. Dijksma.’

 

De extra toekenning betreft zowel de eerste zeven maanden van 2009 tot 1 augustus 2009 van het schooljaar 2008-2009 als de laatste vijf maanden van 2009 van het schooljaar 2009-2010. De reguliere toekenning van middelen is gebaseerd op de toekenning van 65,45% in de eerste zeven maanden van de 76 mln. (= 49,7 mln.) en 34,55% voor de overige vijf maanden van 2009 van de 76 mln. (= 26,3 mln.). Dat betekent dus dat voor het schooljaar 2008-2009 nog zo’n 50 mln. afgerekend moet worden die tot een eenmalige ophoging leidt van de GPL voor 2009-2010. Dat is dan naast de ophoging van deze GPL voor het structurele effect van de maatregelen van circa 76 mln.

Over het gehele schooljaar 2009-2010 moet de GPL voor dat jaar dus aangepast worden met zo’n indexering dat extra middelen worden toegekend die overeen komen met globaal 76 plus 50 miljoen, is 126 miljoen.

Deze indexering gaat pas plaatsvinden in juni 2010 en dan ook verrekend en uitbetaald worden.

Met de formele informatie is het duidelijk dat de extra betaling die in december 2009 heeft plaats gevonden ook in december 2009 geboekt kan worden als baten die betrekking hebben op het kalenderjaar 2009. Op die wijze kan ook de verwerking plaatsvinden in de jaarrekening 2009. Wel is het zinvol op te nemen hetgeen in bovenstaande passage van de staatssecretaris is weergegeven. Dat kan in de rubriek ‘Gebeurtenissen na balansdatum’ waarin dan kan worden opgenomen dat de staatssecretaris heeft aangekondigd dat de indexering van de GPL voor 2009-2010 zal worden aangepast in verband met de ‘Intensivering Actieplan/Convenant LeerKracht van Nederland per 1 januari 2009’. Desgewenst kan daarbij tevens worden vermeld dat - zoals gebruikelijk - de bijstelling van de indexering daarnaast tevens betrekking zal hebben op de wijzigingen van premies in de periode 2009-2010.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bé Keizer.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën