Verwerking kosten BAPO-regeling officieel

De verwerking van de BAPO- lasten dient in de jaarrekening als periodelasten te worden opgenomen, waarbij geen sprake is van opbouw van rechten. Dit is inmiddels officieel vastgesteld door middel van een ministeriele regeling en geldt vanaf het verslagjaar 2010.

Vrijval
Consequentie van deze ministeriële regeling is dat schoolbesturen die een voorziening voor de toekomstige BAPO-lasten hebben gevormd, deze moeten laten vrijvallen ten gunste van het eigen vermogen (stelselwijziging). Dit is eveneens van toepassing op de zogenoemde “spaar BAPO”.

Ondanks dat het niet meer verplicht is toekomstige BAPO-verplichtingen te verwerken in de jaarrekening, blijft het uiteraard wel van belang om zicht te hebben op de toekomstige BAPO-lasten. Schoolbesturen zullen voor hun meerjarenbegroting en liquiditeitsprognose de toekomstige BAPO-lasten inzichtelijk moeten maken. Daarvoor zal een goede meerjarenraming moeten worden gemaakt ten aanzien van de te verwachten kosten van de BAPO. De aanbeveling zou zijn om deze kostenramingen mee te nemen in de verantwoording.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën