Voortgang bestuursakkoord: Positieve beweging

Uit de eerste monitorresultaten blijkt dat het grootste deel van de schoolbesturen en scholen met de ambities en doelen uit het bestuursakkoord aan de slag is gegaan. Een ruime meerderheid van de schoolbesturen geeft daarbij aan dat zij de middelen uit de prestatiebox gericht inzetten voor de ambities uit het bestuursakkoord. Dat melden de voormalig bewindspersonen van OCW in een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij melding doen van de voortgang van de bestuursakkoorden primair en voortgezet onderwijs. In de brief besteden zij uitgebreid aandacht aan de inspanningen die de sector primair onderwijs levert op de ambities die in het bestuursakkoord zijn afgesproken. 

De brief schetst ook de stand van zaken over afspraken in het bestuursakkoord om schoolbesturen meer regelruimte te geven, zoals de overheveling van verantwoordelijkheid van het buitenonderhoud naar de schoolbesturen en de afschaffing van de verplichte aansluiting bij het vervangingsfonds.

Uit de brief blijkt dat er een duidelijke beweging in gang is gezet. De bestuursakkoorden hebben aan deze verbetering, die al langere tijd gaande is, een extra impuls gegeven. De volgende voortgangsrapportage over de uitvoering van de bestuursakkoorden wordt in het najaar van 2013 verwacht.

Achtergrond

De PO-Raad, de VO-raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben in een bestuursakkoord ambities geformuleerd voor de toekomst. In het akkoord zijn op sectorniveau afspraken gemaakt over verhoging van de onderwijsopbrengsten en versterking van de professionaliteit in het primair onderwijs.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 8 november 2012

Nieuwscategorieën