Vragen over het Controleprotocol 2009

De afgelopen periode hebben wij een aantal vragen ontvangen over het Onderwijscontroleprotocol OCW 2009. In het Controleprotocol zijn – zoals bekend – de regels vastgelegd op basis waarvan de accountant zijn jaarlijkse controle uitvoert. Daarnaast heeft de Inspectie van het Onderwijs onlangs naar alle besturen nog een aanvullende brief gestuurd.

Hieronder vindt u een aantal vragen over het controleprotocol, die wij in de afgelopen periode ontvingen, met bijbehorende antwoorden van de Inspectie van het Onderwijs.

Vraag:
Wat is de status van deze brief in relatie tot het gepubliceerde Controleprotocol 2009? Heeft de Inspectie van het Onderwijs (heeft zij die bevoegdheid) andere dwingende voorschriften afgeven dan in het controleprotocol opgenomen?

Antwoord:
Het Kader financiële rechtmatigheid is in overleg met de instellingsaccountants ontwikkeld en is afgeleid van het overzicht wet- en regelgeving, dat al jaren een vast onderdeel is van het Onderwijscontroleprotocol van OCW en maakt nog explicieter wat de instellingsaccountant moet controleren. Deze brief is op verzoek van de instellingsaccountants verzonden aan de instellingen en maakt nog explicieter wat de accountant moet controleren. Door het introduceren van het kader wordt de verwachtingskloof steeds kleiner. De inhoud van de brief is gebaseerd op het Onderwijscontroleprotocol OCW 2009 en bevat dus niets nieuws.

Vraag:
Inhoudelijk wordt in de laatste alinea van de brief het volgende voorschrift gegeven inzake de verklaring omtrent het gedrag (VOG) "Voor het jaar 2009 wordt van de instellingsaccountant gevraagd om te rapporteren aan OCW over alle ontbrekende Verklaringen Omtrent Gedrag". Betekent dit dat een steekproef niet voldoende is, en er dus een 100% controle uitgevoerd moet worden op de aanwezigheid van de VOG in het personeelsdossier?

Antwoord:
Zeker in de sector PO is een verklaring omtrent het gedrag een belangrijk onderwerp in het personeelsdossier. Volgens de PO wet- en regelgeving moet er van het personeel een VOG in het personeelsdossier aanwezig zijn. Ook de Tweede Kamer wil dat er op de aanwezigheid van de VOG wordt gehandhaafd. In 2008 is hier het controleprotocol op aangescherpt en over het boekjaar 2009 moet er een 100% controle worden uitgevoerd. Dit betekent dat over 2009 het totale bestand moet worden gecontroleerd en dat in volgende jaren bij het nieuw aangestelde personeel de controle plaats moet vinden.

Vraag:
In het controleprotocol staat dat één van de onderdelen van de controlecriteria bij het onderwerp personele lasten de CAO-PO betreft. Dat zou betekenen dat de accountant alle uitgaven aan onderwerpen uit de CAO-PO op rechtmatigheid moet controleren. In de andere sectoren hoeft dit niet, omdat daar gedecentraliseerd is. Nu sluit de minister in de sector po alleen nog een ‘cao’ over de primaire arbeidsvoorwaarden en zou het daarom voor de hand liggen dat de controle van de accountant alleen de uitvoering van de centrale cao-po zou betreffen (primaire arbeidsvoorwaarden). Formeel is dat geen CAO, maar het wordt in de volksmond wel een CAO genoemd.

De tekst in de brief suggereert dat het de decentrale cao-po over de secundaire arbeidsvoorwaarden betreft. Wat wordt hier nu bedoeld?

Antwoord:
Alleen de primaire arbeidsvoorwaarden vallen onder de controle. In feite is hetgeen in het CP 2009 is opgenomen niet wezenlijk gewijzigd ten opzichte van het CP 2008. Omdat de bedragen in het kaderbesluit niet meer actueel zijn wordt ook verwezen naar de "Regeling formalisering bijlagen, verschillende berekeningswijzen en percentages in het kaderbesluit Rechtspositie PO en Rechtspositiebesluit WPO/WEC". De accountant onderzoekt dit in het kader van zijn oordeel over de financiële rechtmatigheid. Alle hier genoemde besluiten, regelingen en de CAO PO zijn hier onderdeel van.

 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën