Wat betekent het plan van aanpak sociale veiligheid voor uw schoolbestuur?

De PO-Raad heeft de afgelopen weken diverse vragen gehad van leden over het plan van aanpak sociale veiligheid en de betekenis ervan voor het onderwijsveld. Dat plan werd onlangs door PO-Raad en VO-raad gepresenteerd en biedt onderwijsgevenden waar nodig ondersteuning bij hun dagelijkse inspanningen om pesten in en om school tegen te gaan. Daarbij realiseert de PO-Raad zich dat pesten een ernstig en complex probleem is dat met welke aanpak dan ook nooit helemaal kan worden opgelost. In dit artikel gaan we in op de vragen die leven.

De PO-Raad en VO-raad vinden het belangrijk dat scholen en hun besturen leerlingen een sociaal-veilige omgeving bieden. Zo’n omgeving is van wezenlijk belang voor kinderen om zich goed te kunnen ontwikkelen en te kunnen leren. Pestgedrag in en om het onderwijs kan dit ernstig belemmeren. Ook van scholen en hun besturen wordt daarom verwacht dat zij zich inspannen om pesten te voorkomen en tegen te gaan. Veel scholen en vooral leraren doen dat al, en met succes. Andere scholen en leraren ervaren ook dat het ondanks hun inzet niet altijd lukt pesten ook effectief tegen te gaan.

Mede door diverse incidenten als gevolg van pesten op en om school, kwam vorig schooljaar vanuit de politiek de roep om die verwachting in een wet vast te leggen. Scholen zouden daarbij worden verplicht specifieke antipestprogramma’s te gebruiken. De PO-Raad heeft zich hier met de VO-raad steeds tegen verzet. Scholen moeten de vrijheid houden om een eigen effectief programma, aanpak of interventie te kiezen, vinden zij. Alleen dan kunnen zij pesten integraal aanpakken op een manier die past bij binnen het veiligheidsbeleid en de pedagogische visie van de school. Het voorschrijven van lesmethodes door de overheid past bovendien niet bij de vrijheid van onderwijs.

Eigen plan in plaats van wettelijke aanpak

Een motie van D66 en VVD in juli van dit jaar, zette het plan voor de verplichte antipestprogramma’s op losse schroeven. Ook zij stelden dat ‘van scholen zelf verwacht mag worden dat zij zorgen voor een effectieve aanpak van pesten’. Dat resulteerde in het plan van aanpak van PO-Raad en VO-raad. De verplichte antipestprogramma’s komen daarmee te vervallen. Wettelijk wordt vastgelegd dat scholen zorgplicht hebben als het gaat om sociale veiligheid, zij moeten monitoren of dit effect heeft en dat ze een aandachtsfunctionaris pesten moeten aanstellen.

Daarmee blijven scholen de ruimte behouden om pesten op een eigen manier aan te pakken. Voor scholen die al voortvarend bezig zijn met sociale veiligheid op school, verandert er met de aanpassing in de wet en de aanpak in het plan van de sectorraden dan ook weinig. Het plan is ervoor bedoeld die scholen te ondersteunen die nog onvoldoende grip hebben op de sociale veiligheid in de school en het niet goed lukt pesten tegen te gaan.

Ondersteunen

Het plan van aanpak beoogt besturen, scholen en hun leraren te ondersteunen bij het krijgen van meer grip op de complexe werkelijkheid. Daarmee draagt het bij aan een sociaal veiliger klimaat waarin pesten zo veel mogelijk wordt voorkomen en aangepakt. De PO-Raad nodigt scholen dan ook van harte uit gebruik te maken van de in het plan van aanpak gepresenteerde ondersteuningsmogelijkheden. Op korte termijn starten we met de verdere uitwerking van de plannen. Daarover berichten we via deze website.

De Tweede Kamer moet nog beoordelen of het plan in haar ogen voldoende is en of deze daarmee inderdaad in plaats van wettelijk voor te schrijven antipestprogramma’s komt. De PO-Raad zal zich daar de komende tijd voor blijven inzetten, met haar plan van aanpak onder de arm.

Leden van de PO-Raad met vragen over het plan, kunnen contact opnemen met onze Helpdesk.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 14 oktober 2014

Nieuwscategorieën