Wat u moet weten voordat u gesprekken voert over de personele gevolgen van de invoering van passend onderwijs

Besturen van samenwerkingsverbanden moeten ervoor waken niet voortijdig en onvoorbereid formele gesprekken te voeren met werknemersorganisaties over de personele gevolgen van de invoering van passend onderwijs. Onvoldoende voorbereiding kan hen in een moeilijk parket brengen. Niet alle samenwerkingsverbanden hebben namelijk al de bevoegdheid formele afspraken te maken.

Daar waar er binnen het nieuwe samenwerkingsverband nog geen duidelijke afspraken zijn gemaakt over de vraag naar benodigde expertise en de overgang van personeel, ligt de werkgeversverantwoordelijkheid voor personeel en expertise nog gewoon bij de huidige werkgevers.

Tripartiete akkoord

De besturen ontvingen onlangs een brief van de werknemersorganisaties met het verzoek op korte termijn te overleggen. Dit verzoek vloeit voort uit eerdere afspraken tussen de PO-Raad, VO-raad, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de vakcentrales, het zogenoemde tripartiete akkoord. Daarin spraken de partijen af dat de invoering van passend onderwijs in principe niet ten koste mag gaan van specifieke expertise ten behoeve van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

In het akkoord is ook afgesproken dat het bestuur van het betrokken personeel, het bestuur van een nieuw samenwerkingsverband en de vakcentrales op drie momenten hierover kunnen overleggen: in de fase waarin opting out kan worden aangevraagd (2014/2015), de fase waarin afspraken kunnen worden gemaakt over de inhoud van de verplichte herbesteding (2015/2016) en de fase waarin over de dan nog overblijvende personele problematiek moet worden gesproken in een zogenaamd OOGO (2016/2017).

Drie belangrijke regels

De PO-Raad wil de besturen graag wijzen op drie belangrijke regels. Het is belangrijk voor het voeren van dergelijke gesprekken hiervan op de hoogte te zijn.

  1. Als er gesproken wordt met het samenwerkingsverband passend onderwijs in uw regio, dan zal er sprake moeten zijn van een formeel bestaand samenwerkingsverband (rechtspersoon met statuten), met een bestuur, dat formeel in staat is om namens het samenwerkingsverband te onderhandelen over personele aangelegenheden.
  2. Als er gesproken wordt over ‘opting out’, dan zal er vooraf kennis genomen moeten worden van de Ministeriële Regeling in deze. Deze regeling is op dit moment nog niet officieel verschenen.
  3. Als er door het samenwerkingsverband passend onderwijs gesproken wordt over personele aangelegenheden, zal dit moeten gebeuren op basis van een ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband, waarin in ieder geval is aangegeven aan welke expertise behoefte is en hoe dit kwantitatief én kwalitatief is ingevuld.

Heeft u nog vragen hierover, stuur ons dan een e-mail of bel ons op 030-3100933.

Op dit moment legt het Participatiefonds overigens in opdracht van OCW en sociale partners de laatste hand aan een landelijke inventarisatie van de problematiek rondom de invoering van passend onderwijs. Mocht u de digitale vragenlijst nog niet hebben ingevuld, raden we u aan om dit zo spoedig mogelijk alsnog te doen.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 19 juli 2013

Nieuwscategorieën