In het basisonderwijs doorlopen per 1 augustus 2017 alleen fusies die wat betreft omvang (aantal leerlingen en marktpositie) boven bepaalde kwantitatieve grenzen uitkomen nog een inhoudelijke toets. In die gevallen wordt het advies van een onafhankelijke commissie ingewonnen. Voor kleinere fusies geldt een snelle en lichte toets, voor scholenfusies met minder dan 500 leerlingen en bestuurlijke fusies met minder dan tien scholen helemaal geen toets. Bij de lichte toets wordt geen advies ingewonnen, maar wordt aan de hand van de fusie-effectrapportage (FER) beoordeeld of het proces zorgvuldig is doorlopen, en of de medezeggenschapraden van de betrokken scholen hebben ingestemd met het voornemen tot fusie. In plaats van de wettelijke termijn van dertien weken die staat voor de inhoudelijke toets, kan een lichte toets in principe binnen vier weken worden uitgevoerd.

In dit bericht leest u alles over de nieuwe regeling.

5. ...geldt de nieuwe Regeling fusiecompensatie primair onderwijs


Als twee scholen voor primair onderwijs met elkaar fuseren, ontvangen zij een tijdelijke vergoeding van de Rijksoverheid als compensatie voor bekostiging die zij door de fusie kwijtraken. Met ingang van het schooljaar 2017-2018 is de fusiecompensatieregeling die dit regelt, vernieuwt. Zo wordt de voorwaarde van een substantiële leerlingenstroom van de opgeheven school naar de overblijvende school in de nieuwe regeling uitgedrukt in een percentage: bij een fusie-instroom van ten minste 50 procent van groep 1 t/m 7 ontvangt het schoolbestuur zes jaar lang een bijzondere bekostiging van 100 procent compensatie van de teruggang in personele bekostiging.

Lees in dit bericht alles over de nieuwe regeling. In onze Toolbox vindt u de modellen waarmee bepaald kan worden in hoeverre u voldoet aan de voorwaarden voor de tijdelijke compensatie en kunt u berekenen hoe hoog de compensatie in uw situatie zal zijn. 

6. ...loopt het tripartiete akkoord over de personele gevolgen van passend onderwijs af.