Wat verwachten we van de leermiddelen van vandaag en morgen?

De markt voor leermiddelen verandert snel en nieuwe initiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond. Nieuwe aanbieders van leermiddelen gaan de concurrentie aan met traditionele aanbieders. Meer en meer digitaal materiaal komt beschikbaar. 

Niet alle keuzes van uitgevers en distributeurs van leermiddelen sluiten aan bij de wensen van schoolbesturen. De PO-Raad vraagt zich dan ook af in hoeverre het mogelijk en wenselijk is om als sector meer regie te nemen in de keten van het ontwerpen, bestellen, betalen, leveren en gebruiken van leermateriaal. Door duidelijk te maken wat de eisen en wensen van PO-instellingen zijn, wil ze de hele leermiddelenketen in staat stellen de juiste materialen te ontwikkelen en aan te bieden.

Marktconsultatie

Het netwerk ICT & Innovatie van de PO-Raad heeft daarom een Visiedocument Leermaterialenketen PO opgesteld, dat in mei is vastgesteld door het bestuur van de raad.
Inmiddels is dit visiedocument (samen met de VO-raad) uitgewerkt tot een concept Programma van Eisen Leermaterialenketen PO/VO (PvE 2013). Dit document moet richting geven aan de markt en de aanbesteding van scholen.

Het PvE is begin oktober aangeboden aan een groot aantal marktpartijen en stakeholders voor een marktconsultatie. Parallel hieraan wordt het document getoetst in een aantal bijeenkomsten met schoolleiders en docenten, en wordt nog een inhoudelijke workshop georganiseerd rond het thema speciaal en passend onderwijs.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 2 januari 2015

Nieuwscategorieën