Wegwijzer ontwikkeld voor verbinding jeugdzorg en passend onderwijs

Gemeenten en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs (SWV) zetten zich in voor hetzelfde doel: kinderen groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten op school, thuis en in hun vrije tijd en participeren naar vermogen. Met ingang van de Jeugdwet en de Wet passend onderwijs hebben gemeenten en SWV ieder een eigen wettelijke opdracht, wettelijke taken en een bijbehorend toezichtkader om een bijdrage te leveren aan het realiseren van dit doel. In navolging van het OOGO over de ondersteuningsplannen passend onderwijs, worden in het OOGO jeugd de gemeentelijke beleidsplannen Jeugd, voor zover het onderwijs betreft, afgestemd met de SWV.

Ondersteuning OOGO jeugd

De structuur en de invulling van het OOGO jeugd zijn niet voorgeschreven. Om gemeenten en SWV te ondersteunen in de inhoudelijke voorbereiding van het overleg, hebben de betrokken partners VNG, PO-Raad en VO-raad met behulp van NJI en Oberon een wegwijzer en bijhorende mogelijkheden voor ondersteuning op maat ontwikkeld rondom het OOGO jeugd en de verbinding jeugdhulp en passend onderwijs.

Online wegwijzer

De wegwijzer biedt een leidraad voor de vormgeving van het OOGO jeugd en geeft inzicht in de mogelijke stappen om de verbinding tussen jeugdhulp en passend onderwijs rondom het OOGO jeugd en daarna verder te verkennen en uit te werken. Ondersteuning op maat is mogelijk op alle niveaus: voor bestuurlijk en beleidsniveau en op school en in de wijk.

De wegwijzer wordt besproken tijdens de startbijeenkomst samenwerkingsverbanden passend onderwijs op vrijdag 27 juni.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 26 juni 2014

Nieuwscategorieën