Wet goed onderwijs, goed bestuur

Per 1 augustus 2010 is de wet ‘goed onderwijs, goed bestuur’ voor het onderwijs in werking getreden. Deze wet stelt eisen op het terrein van goed bestuur. Zo is de functiescheiding tussen bestuur en intern toezicht verplicht gesteld. En elke school is verplicht toe te lichten welke code voor goed bestuur zij gebruikt en hoe zij deze toepast in de praktijk.

Eisen voor minimumkwaliteit
De wet geeft aan de overheid de mogelijkheid op te treden wanneer de kwaliteit op een school ernstig of langdurig tekortschiet of wanneer sprake is van bestuurlijk wanbeheer. In de wet staan namelijk eisen voor de minimumkwaliteit waar iedere school aan moet voldoen. Als een school hier niet aan voldoet heeft de minister van OCW - in het uiterste geval- de bevoegdheid om de overheidsbekostiging te beëindigen. In geval van bestuurlijk wanbeheer kan de minister van OCW - in een beperkt aantal gevallen - een aanwijzing geven. Met deze aanwijzing kan de minister van de school verlangen dat zij bepaalde maatregelen neemt.

Code Goed bestuur
De leden van de PO-Raad hebben op 21 januari 2010 al een code vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Vaststelling van de code vloeit direct voort uit de beleidsagenda van de PO-Raad ‘Goed onderwijs voor ieder kind’. De PO-Raad beschouwt het als een teken van kracht dat de leden deze code hebben vastgeste

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën