Wet Normering Topinkomens aangenomen door de Eerste Kamer

De PO-Raad heeft een brief gestuurd aan staatssecretaris Dekker van OCW, naar aanleiding van het aannemen van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Deze wet is op 13 november 2012 met algemene stemmen door de Eerste Kamer aangenomen.

Ongewenste vermenging van belangen

De PO-Raad vindt dat de CAO Bestuurders PO als zodanig geen onderwerp van overleg kan zijn aan de reguliere CAO-tafel. Aan die cao-tafel onderhandelt de PO-Raad namens de schoolbesturen met de vakbonden over de CAO voor het onderwijspersoneel. Dit zou kunnen leiden tot een ongewenste vermenging van belangen, omdat schoolbestuurders vanuit hun werkgeversrol dan ook zouden beslissen over hun eigen CAO als werknemer.

Bestuurdersvereniging PO

De werkgever van de schoolbestuurder is de Raad van Toezicht. Daarom vindt overleg over de CAO Bestuurders PO plaats tussen de VTOI (Vereniging Toezichthouders in het Onderwijs) en de recent opgerichte Bestuurdersvereniging PO (BvPO).

In de brief informeert de PO-Raad de staatssecretaris verder over onze visie op de bestuurdersbeloningen en heeft de volgende uitgangspunten geformuleerd:

  • bestuurders in de sector PO moeten maatschappelijk verantwoord worden beloond;
  • de beloning van bestuurders in de sector PO moet in overeenstemming zijn met de zwaarte/complexiteit van de functie;
  • de beloning van bestuurders in de sector PO  moet passend zijn in relatie tot de arbeidsmarkt en zoveel mogelijk aansluiten bij het loon- en functiebouwwerk van de sector.

De PO-Raad heeft de vakbonden uitgenodigd om in overleg te komen tot gezamenlijke uitgangspunten.

Belangrijk onderdeel van de cao is de sectorale beloningscode. Deze code moeten VTOI en BvPO, nadat een onderhandelingsakkoord is bereikt nog ter goedkeuring voorleggen aan de minister van OCW.

 

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 15 november 2012

Nieuwscategorieën