Wetsvoorstel Passend onderwijs openbaar: PO-Raad houdt zorg over kwaliteit

Dinsdag 29 november heeft minister Van Bijsterveldt van OCW het wetsvoorstel Passend onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel komt in grote lijnen overeen met het voorstel dat beschikbaar was ten behoeve van de internetraadpleging in maart 2011. De PO-Raad constateert dat slechts beperkt de kritische adviezen van ECPO, Onderwijsraad en Raad van State zijn verwerkt in het nieuwe wetsvoorstel. De PO-Raad blijft grote zorg houden met betrekking tot het traject Passend onderwijs: randvoorwaarden als tijd en middelen om deze wet goed uit te kunnen voeren zijn niet aanwezig, waardoor een zorgvuldig invoeringstraject niet mogelijk is. Er worden in de toelichting veel verwachtingen uitgesproken en aannames gemaakt over de verbetering van de ondersteuning voor leerlingen met speciale behoeften, maar de PO-Raad zet vraagtekens bij de realiseerbaarheid van deze verwachtingen. Bovendien is het naar de mening van de PO-Raad onmogelijk om de gewenste kwaliteitsverbetering te realiseren terwijl er 300 miljoen bezuinigd wordt. De PO-Raad inventariseert momenteel ook nog de personele gevolgen van de bezuiniging.

In de wet is de term ‘zorg’ nagenoeg overal vervangen door het woord ‘ondersteuning’. Zo wordt er in de wet nu gesproken over een schoolondersteuningsprofiel waarin de school beschrijft welke voorzieningen op de school zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op dit profiel. Het schoolondersteuningsprofiel wordt betrokken bij het ondersteuningsplan (zorgplan) van het samenwerkingsverband. Ouders en leraren krijgen medezeggenschap op dit ondersteuningsplan in een aparte ondersteuningsplanraad (wat voorheen zorgplanraad werd genoemd) van het samenwerkingsverband. De leden van deze raad zijn afgevaardigden van de medezeggenschapsraden van de aangesloten scholen en daaruit afkomstig.

Een belangrijk onderwerp voor de PO-Raad is zowel de positie van de kleine schoolbesturen als ook de positie van het speciaal onderwijs in de nieuwe samenwerkingsverbanden. Doordat de nieuwe samenwerkingsverbanden groter worden dan de huidige samenwerkingsverbanden betekent dit dat er meer besturen deelnemen aan het samenwerkingsverband. De PO-Raad zal onder meer door middel van het referentiekader handreikingen bieden hoe die bestuurlijke vormgeving gerealiseerd kan worden.

De PO-Raad constateert met instemming dat in het wetsvoorstel wordt geregeld dat de indicatie die vanuit de (residentiële) instellingen aan leerlingen wordt gegeven voor behandeling, ook de indicatie is voor het samenwerkingsverband om de leerling toelaatbaar te verklaren tot het (voortgezet) speciaal onderwijs. Dit voorkomt veel bureaucratische ballast. Ook de verplichte betrokkenheid van deskundigen bij het bepalen van een toelaatbaarheidsverklaring ondersteunt de PO-Raad van harte.

Tenslotte blijft de PO-Raad aandacht vragen voor samenhang in de trajecten Passend onderwijs en de transitie Jeugdzorg. Deze beide complexe trajecten gaan immers over eenzelfde groep leerlingen.

Hieronder leest u het wetsvoorstel. Binnenkort, wanneer de regio-indeling en het referentiekader naar de Tweede Kamer worden gestuurd, leest u een uitgebreidere reactie op onze website.

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën