Wetsvoorstel toezicht nieuwe scholen aangenomen

Op 19 juni heeft de Tweede Kamer het initiatief wetsvoorstel van het CDA aangenomen waarin geregeld wordt dat nieuw bekostigde scholen na een maand al onder toezicht van de Inspectie van het onderwijs worden gesteld.

In het wetsvoorstel wordt geregeld dat nieuwe scholen binnen een maand na aanvang van de bekostiging gegevens moeten verstrekken met betrekking tot het schoolplan, de bekwaamheid van degenen die onderwijs geven en het voldoen aan de voorschriften voor onderwijstijd. Als een bestuur deze gegevens niet binnen de genoemde termijn verstrekt of onvolkomenheden constateert zal de Inspectie een risicoanalyse opstellen. Deze risicoanalyse wordt binnen drie maanden door de Inspectie opgesteld en hierbij worden de bovengenoemde onderwerpen betrokken. Het bestuur van de school krijgt een maand de tijd om de onvolkomenheden te herstellen.

Geen voorwaarden vooraf

Op grond van artikel 23 van de Grondwet mag iedereen een school oprichten en wordt zo'n school in principe door de overheid gefinancierd. Die overheid mag geen voorwaarden vooraf stellen, maar alleen eisen stellen aan wat leerlingen na verloop van tijd moeten kunnen en kennen. Het CDA vindt dat daardoor net opgerichte scholen te lang kunnen disfunctioneren. Dit initiatiefwetsvoorstel geeft de overheid de mogelijkheid om de deugdelijkheid van een nieuwe school al direct na de oprichting te controleren.

Zorgpunten

Volgens de VVD moet zelfs nog voordat een op te richten school daadwerkelijk van start gaat, de onderwijsinspectie invloed op de plannen voor een nieuwe school kunnen uitoefenen. Door een aangenomen amendement van de VVD kan de inspectie al met het schoolbestuur gaan spreken over bepaalde zorgpunten vanaf het moment dat de overheid heeft toegezegd dat de school zal worden bekostigd.

Tijdens het debat over het wetsvoorstel is door verschillende partijen duidelijk aangegeven dat het wetsvoorstel er niet toe mag leiden dat het voor besturen moeilijker wordt om een school te stichten. Een amendement van de leden van de PvdA en de SGP, waarin beschreven wordt dat het toezicht van de Inspectie in dit stadium zich alleen op de basale condities mag richten is daarom aangenomen.

Ook aanscherping toezicht nieuwe particuliere scholen

Daarnaast is er een amendement aangenomen van het CDA waarin geregeld wordt dat de Inspectie ook bij de oprichting van particuliere scholen haar toezicht aanscherpt. Indien de Inspectie van mening is dat bij de oprichting van een nieuwe particuliere school deze school niet voldoet aan de leerplichtwet dan zal de Inspectie B&W hierover informeren. B&W zal dan de ouders inlichten en aangeven dat de ouders verplicht zijn hun kind in te schrijven bij een school die wel voldoet aan de eisen, zodat zij voldoen aan de leerplichtwet.

Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer aangenomen worden voordat deze inwerking kan treden. 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 28 juni 2012

Nieuwscategorieën