Wetsvoorstel volledige decentralisatie arbeidsvoorwaarden PO deze week in de Tweede Kamer

Donderdag 29 september debatteert de Tweede Kamer over volledige decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. De PO-Raad vindt het onwenselijk is dat de minister van OCW in het primair onderwijs nog steeds de CAO afsluit voor de primaire arbeidsvoorwaarden. Hierdoor ontbreekt de mogelijkheid tot een integrale aanpak; een goed op elkaar afgestemd arbeidsvoorwaardenpakket. In alle andere onderwijssectoren is deze integrale aanpak al wel mogelijk. Werkgevers en werknemers moeten, in goed overleg, tot een totale CAO kunnen komen en niet, zoals nu nog het geval is, voor een deel wel afspraken kunnen maken en voor een deel afhankelijk zijn van het ministerie. De PO-Raad hoopt en verwacht dan ook dat de Tweede Kamer zal instemmen met deze wetswijziging .

De PO-sector is op dit moment de enige onderwijssector waar de arbeidsvoorwaarden nog niet volledig gedecentraliseerd zijn. Dit betekent dat de minister van OCW de CAO afsluit voor de primaire arbeidsvoorwaarden (generieke loonontwikkeling, algemene arbeidsduur, bovenwettelijke sociale zekerheid). De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn per 1 januari 2006, vrijwel gelijktijdig met invoering van de lumpsum, wel gedecentraliseerd naar de schoolbesturen. In alle andere onderwijssectoren onderhandelen de sectororganisaties namens hun leden met de vakbonden over één CAO-pakket.

Het bevorderen van goed werkgeverschap van schoolbesturen en goede arbeidsverhoudingen in de sector is één van kerntaken van de PO-Raad. De basis hiervoor is een CAO waarin rechten en plichten in de relatie tussen werkgever en werknemer op evenwichtige wijze verankerd worden.

Op deze wijze kan de CAO een instrument zijn waarmee de ontwikkeling van de school als professionele arbeidsorganisatie wordt gestimuleerd. Verdere professionalisering is noodzakelijk om de opbrengsten van het onderwijs te maximaliseren. Schoolbesturen als werkgever moeten de ruimte krijgen om hieraan, in goed overleg met het personeel, invulling te geven.

Volledige decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden biedt mogelijkheden voor een integrale aanpak van arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid, omdat:

  • overleg over één integrale sector-CAO aan één onderhandelingstafel maakt de (financiële) ruimte voor sociale partners groter om sectorspecifieke afspraken te maken en daarbij een goede afweging te maken tussen primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
  • een integrale CAO betere mogelijkheden biedt om het arbeidsmarktbeleid in de sector en, vooral ook, in de regio te versterken. 
  • volledige decentralisatie past bij de systematiek van lumpsum. Binnen de lumpsum is de personele component verreweg de grootste. Met invoering van de lumpsum hebben onderwijsinstellingen meer financiële verantwoordelijkheid gekregen én meer ruimte om een eigen invulling te geven aan (de organisatie van) het onderwijs. Daarbij past maatwerk in arbeidsvoorwaarden binnen duidelijke kaders;


De PO-Raad kan als representatieve sectororganisatie, namens de aangesloten schoolbesturen, de onderhandelingen over een CAO met de vakbonden voeren. Het bestuur van de PO-Raad laat zich daarbij adviseren door de arbeidsvoorwaardencommissie van de PO-Raad, waarin een dwarsdoorsnede van onze leden is vertegenwoordigd. Deze commissie adviseert onder meer over het mandaat waarmee de onderhandelingsdelegatie de onderhandelingen ingaat en over het bereikte onderhandelingsresultaat. Over dat onderhandelingsresultaat worden de leden geraadpleegd. Voor een door de schoolbesturen gedragen arbeidsvoorwaardenbeleid is meer nodig. De PO-Raad zal via ledenbijeenkomsten het gesprek aangaan over hoe tegemoet gekomen kan worden aan verschillen in wensen en behoeften (bijv. verschillen als gevolg van kleine vs. grote besturen en krimp- vs. groeiregio’s ) van de diverse schoolbesturen.

Aanstaande donderdag, 29 september, vindt in de Tweede Kamer dus de plenaire behandeling plaats van het Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs.

De PO-Raad hoopt en verwacht dat het wetsvoorstel brede steun krijgt in de Tweede Kamer en dat vervolgens met de minister en bonden overeenstemming kan worden bereikt over een decentralisatieconvenant. In dit convenant worden de condities en randvoorwaarden voor decentralisatie vastgelegd.

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën