Wijziging WPO in verband met verzelfstandiging dislocaties aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 9 maart jl. de Wet verzelfstandiging dislocaties aangenomen. Na publicatie in het Staatsblad treedt de wetswijziging met ingang van 1 augustus 2012 in werking. De PO-Raad is verheugd dat de inspanningen die de afgelopen jaren zijn verricht om de wetswijziging tot stand te brengen tot dit positieve resultaat heeft geleid. Zie ook onze eerdere nieuwsberichten over dit onderwerp.

Het nieuwe artikel 84a WPO verklaart artikel 78 WPO niet van toepassing bij de verzelfstandiging van een dislocatie of een nevenvestiging. Dit geldt uiteraard alleen maar voor de te verzelfstandigen dislocatie / nevenvestiging. Als er elders plaatsruimte beschikbaar is wordt daar nog steeds rekening mee gehouden cq moet daar nog steeds rekening mee worden gehouden.
Wanneer door middel van een prognose wordt aangetoond dat de dislocatie voldoet aan de reguliere stichtingsnorm, deze kan worden verzelfstandigd. Daarnaast moet blijken dat de overblijvende school ("moederschool") nog tenminste 15 jaar in stand kan blijven.

Een verzoek tot verzelfstandiging wordt direct bij de minister ingediend. Het verzoek moet worden onderbouwd met een prognose – zowel van de dislocatie als van de overblijvende school. Daarnaast moeten het voedingsgebied, de gemeente van huisvesting en ingangsdatum voor bekostiging van de nieuwe school worden aangegeven (artikel 75 lid 1 WPO). De minister beslist vervolgens bij beschikking binnen acht weken of het verzoek tot bekostiging wordt toegekend of wordt afgewezen. Het schoolbestuur hoeft niet de gemeentelijke scholenplanprocedure te doorlopen voor de stichting van een school. De verzelfstandigde school moet wel onmiddellijk aan de stichtingsnorm voldoen.

Geschat wordt dat maximaal ongeveer 250 dislocaties en 50 nevenvestigingen in aanmerking kunnen komen voor verzelfstandiging. Naar verwachting zullen maximaal 20 verzelfstandigingen plaatsvinden per jaar.

Aanvragen kunnen worden gestuurd naar:
DUO Zoetermeer
Afdeling OND/ODS
Postbus 606
2700 ML Zoetermeer

Laatst gewijzigd: 
donderdag 28 juni 2012

Nieuwscategorieën