Zorgen om voortgang transitie jeugdzorg

De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) uit in haar eerste rapportage haar zorgen over de voortgang van de transitie jeugdzorg. De PO-Raad heeft een aantal punten ut het rapport aangedragen in het bestuurlijk overleg op 1 maart 2013 tussen OCW, VWS en VNG en aangedrongen op oplossingen zodat de continuïteit van zorg gewaarborgd is.

Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd
De transitiecommissie is in september 2012 geïnstalleerd om de voorbereidingen voor het eerste jaar na de decentralisatie van jeugdzorg te volgen. De commissie komt twee keer per jaar met een rapportage over de ‘stand van zaken’. Deze eerste rapportage werd op 28 februari naar de Tweede Kamer gestuurd.

Eerste rapport: onvoldoende
De commissie concludeert dat de meeste gemeenten nog in de fase van visieontwikkeling zitten, dat de kaderstelling vanuit het rijk te lang op zich laat wachten en dat de continuïteit van zorg niet afdoende is geregeld; noch voor de overgangsfase noch voor de jaren erna.

In 2014 uitvoeringsgereed?
De overdracht van alle jeugdzorgtaken naar gemeenten betekent dat in de tweede helft van 2014 alles ‘uitvoeringsgereed’ moet zijn. Jeugdhulp moet voor 2015 zijn ingekocht, de uitvoeringsorganisaties en toeleidingsystemen zijn ingericht en moeten voor iedereen helder zijn. Maar in het tempo waarin nu wordt gewerkt is dat naar de mening van de commissie onmogelijk. De kritiek is fors: de juridische, bestuurlijke en financiële kaders voor de decentralisaties zijn nog niet duidelijk en er is nog steeds geen concept wetsvoorstel, kortom er wordt nog teveel aangerommeld.

Vragen over passend onderwijs en continuïteit van de zorg
Dat geeft ook te denken waar het de afstemming tussen de gemeenten en de ontwikkelingen rond passend onderwijs betreft. Al eerder wees de PO-Raad op het niet synchroon lopen van de transities passend onderwijs en jeugdzorg, terwijl er vanuit de samenwerkingsverbanden al begin 2013 op overeenstemming gericht overleg dient te worden gevoerd over de afstemming tussen onderwijs en zorg.

Vraag is of dit haalbaar is indien de gemeenten nog onvoldoende helder hebben welke middelen en ondersteuning ingezet kunnen worden rond de zorg in en om de school. Ook roept dit serieuze vragen op rond het kunnen garanderen van de continuïteit van de zorg, met name in de samenwerking tussen instellingen en scholen voor speciaal onderwijs die middels één-kind-één-plan behandeling en onderwijs geven aan kinderen en jongeren met ernstige en complexe problematiek. Het is niet acceptabel dat hierdoor leerlingen tussen de wal en het schip dreigen te vallen.

De PO-Raad heeft deze punten in het bestuurlijk overleg op 1 maart 2013 tussen OCW, VWS en VNG aangedragen en aangedrongen op oplossingen zodat de continuïteit van zorg gewaarborgd is.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 12 maart 2013

Nieuwscategorieën