Nieuws

Nieuwsitems in de categorie: Overig onderwijsnieuws.

  • De pensioenpremie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen bij het ABP blijft per 1 januari 2022 25,9%. Hierdoor blijft de pensioenlast in 2022 stabiel.

  • Voor de 15e achtereenvolgende keer is de Bestuursbokaal uitgereikt. In de categorie PO kwam St. ‘Ieder kind telt’ te Nijverdal als winnaar uit de bus. In de categorie VO trok het COG te Ede aan het langste eind. Van harte gefeliciteerd!

  • Om de samenhang in de regionale ontwikkelingen op dit gebied te ondersteunen en landelijk te monitoren, is de VO-raad op zoek naar een aantal projectleiders residentieel onderwijs. De projectleiders werken zelfstandig binnen één of meer Jeugdzorgplusregio’s. Zij dragen er zorg voor dat de relevante partijen (gemeenten, samenwerkingsverbanden, zorginstellingen en jeugdbescherming) regionaal om tafel komen en samen plannen maken en deze ontwikkelingen worden gemonitord. Gezamenlijk zorgen zij voor een landelijk beeld. Een stuurgroep met de betrokken ministeries, onderwijsraden en de VNG monitort en begeleidt deze ontwikkeling.

  • De vereenvoudiging bekostiging PO heeft ook consequenties voor de samenwerkingsverbanden vo. Het vso valt immers onder het primair onderwijs. Wat er voor samenwerkingsverbanden precies verandert legt het Steunpunt Passend Onderwijs je uit.

  • Na 6 intensieve jaren waarin Ad Veen zich met veel toewijding heeft ingezet als Hoofd Strategie & Communicatie, zijn wij samen overeengekomen dat onze wegen gaan scheiden. Ad zal per 1 juli 2022 onze organisatie verlaten, waarna hij zich zal oriënteren op zijn toekomst.

  • De informatietool examens uit de 'regeling aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2021' is uitgebreid met de sectoren voortgezet speciaal onderwijs (vso) en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).

  • Er zijn geactualiseerde Q&A's corona op lesopafstand.nl geplaatst. De veelgestelde vragen en antwoorden zijn aangepast naar aanleiding van de laatste actualiteiten en richtlijnen. 

  • Onder voorzitterschap van het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) ontwikkelde de werkgroep ‘privacy & passend onderwijs’ het modelconvenant ‘Privacy samenwerking onderwijs-gemeenten-Jeugdhulp’. In dit convenant leggen samenwerkende gemeenten, jeugdhulp en samenwerkingsverbanden afspraken vast over het verwerken van persoonsgegevens van leerlingen (en eventueel hun ouders).

  • Sinds 1 augustus 2020 is het wettelijk verplicht dat alle schoolterreinen geheel rookvrij zijn. Uit inspecties door de NVWA blijkt dat vrijwel alle schoolpleinen rookvrij zijn. Wel constateerden de inspecteurs dat een deel van de scholen het rookverbod niet of onvoldoende heeft aangeduid.  

Pagina's