Nieuws

Nieuwsitems in de categorie: Algemeen nieuws.

  • Toetsen in het primair en voortgezet onderwijs moeten meer worden gebruikt om leerlingen te volgen en ondersteunen bij hun ontwikkeling. Ook zijn er meer brede brugklassen nodig om segregatie in het onderwijs tegen te gaan. Dat adviseert de Onderwijsraad in diverse rapporten.

  • De ontwikkelteams van leraren en schoolleiders die samen werken aan bouwstenen voor nieuwe kerndoelen, gaan de laatste fase in. In 2019 zit hun werk erop en is het aan de Tweede Kamer om nieuwe kerndoelen vast te stellen die de verouderde vervangen. ,,De kunst is om scholen handvatten te geven, zonder te veel in te vullen wat ze moeten doen.’’

  • In 2019 komen er twee nieuwe subsidieregelingen vanuit het ministerie van OCW. Schoolbesturen kunnen subsidie aanvragen voor de regionale aanpak van het lerarentekort en leraren voor het behalen van hun bevoegdheid voor bewegingsonderwijs. In dit bericht informeren wij u over deze regelingen. 

  • Jeugdhulpverleners en leerkrachten moeten nauwer samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bij elkaar brengen van onderwijs, zorg en jeugdhulp en het maken van niet-vrijblijvende lokale afspraken. Dat is de kern van het advies 'Mét andere ogen' dat kwartiermaker René Peeters vandaag overhandigt aan de Coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd.

  • Steeds meer accountants geven aan dat schoolbesturen een striktere interpretatie moeten hanteren van reeds bestaande voorschriften voor de jaarverslaggeving ten aanzien van de voorziening groot onderhoud. Schoolbesturen zouden daardoor meer geld moeten toevoegen aan de voorziening groot onderhoud. Hierdoor wordt er feitelijk meer geld onttrokken aan het onderwijsproces, dan zeer waarschijnlijk ooit zal worden uitgegeven.

  • De sociale partners in het primair onderwijs zijn gisteren begonnen met de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Vakbonden AOb, CNV Onderwijs, FvOv, FNV Overheid, AVS en werkgeversorganisatie PO-Raad wisselden op 5 december hun inzetbrieven uit als start van de cao-onderhandelingen. In de inzetbrief van de PO-Raad ligt de focus op een moderne cao die ruimte biedt aan leraren, teams, schoolleiders en schoolbesturen.

  • De gemiddelde eindtoetsscores blijven door de jaren heen nagenoeg stabiel. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers op scholenopdekaart.nl, de website waarop scholen laten zien wat ze doen en hun prestaties toelichten. Wat zo’n trend zegt? Om goede conclusies te kunnen trekken over onderwijskwaliteit moet breder naar scholen worden gekeken.

  • De PO-Raad roept schoolbesturen in het primair onderwijs op minder voorzichtig te begroten en beleid te voeren op het opbouwen van reserves. Daarmee reageert ze op De Financiële Staat van het Onderwijs 2017 die de Inspectie van het Onderwijs maandag publiceerde. Ook de Rijksoverheid moet haar verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat besturen beter en eerder zicht krijgen op het bedrag dat ze jaarlijks kunnen besteden.

  • Een landelijk loket dat inzichtelijk maakt waar onderwijsonderzoek plaatsvindt en wie dit uitvoert, een ‘curriculumcoach’ die nieuwe ontwikkelingen binnen de scholen verspreidt en een landelijk fonds voor innovatie en onderzoek, dit waren enkele suggesties van deelnemers aan de bouwsessie ‘Samen werken aan kennis voor onderwijs’. Tijdens de sessies bouwen leraren, schoolleiders, bestuurders, onderzoekers en beleidsmakers mee aan de ontwikkeling van een kennisinfrastructuur voor het onderwijs. 

  • In 2018 is er veel veranderd op het op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (IBP). De komst van het keten iD, het privacyconvenant 3.0 en de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Maar hoe staat het funderend onderwijs er op het gebied van IBP voor? En waar ligt de ondersteuningsbehoefte van scholen? Dat willen de PO-Raad, VO-raad, Kennisnet en het Ministerie van OCW graag scherp krijgen. 

Pagina's