Nieuws

Nieuwsitems in de categorie: Overig onderwijsnieuws.

 • Snappet, een organisatie die tablets met ingebouwde apps verhuurt aan bijna 1.000 basisscholen, heeft maatregelen getroffen om geconstateerde overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te beëindigen. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) zal daarom geen handhavende maatregelen nemen tegen Snappet.
   

 • Onderwijskundige Rikie van Blijswijk heeft aan de hand van persoonlijke verhalen de visies, activiteiten en idealen van schoolbestuurders uitgelicht in het boek 'Zichtbaar!'. Naast de dertien bestuurders die centraal staan in het boek, komen ook Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, en Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, als inleiders aan bod.

 • Het eerste bijscholingsaanbod voor herregistratie is opgenomen in het Schoolleidersregister PO. Voor ieder van de zeven professionaliseringsthema is er nu gecertificeerd aanbod beschikbaar. Hiermee kunnen geregistreerde schoolleiders zich blijven ontwikkelen, zodat zij zich na vier jaar kunnen laten herregistreren.

 • Om het onderwijsveld te kunnen ondersteunen bij het omgaan met leerlingendaling wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzicht in wat er in verschillende regio's al wordt gedaan aan deze krimp. In opdracht van het ministerie doet Oberon hiernaar onderzoek onder alle gemeenten en alle schoolbesturen in het basisonderwijs. Voor dit onderzoek wordt een quickscan gebruikt. Schoolbesturen ontvangen een dezer dagen een uitnodiging om daaraan mee te doen. De PO-Raad vraagt hen deze quickscan in te vullen.

 • In navolging op eerdere berichtgeving over lege klaslokalen besteedt dagblad Trouw vandaag opnieuw aandacht aan de problematiek rondom deze leegstand. In het artikel legt Erik Otte, schoolbeheerder van 29 scholen in Zeeland, uit dat er nu twee tot drie miljoen verloren gaat aan een leegstand van 5,5 tot 20 procent. ‘Dat geld moet niet in stenen, maar in die gastjes die daar lopen worden geïnvesteerd’ aldus Otte.

 • Platform 2032 zoekt basisschoolklassen (groep 7 of 8) die mee willen werken aan een brainstormsessie over de toekomst van het onderwijs. Een brainstormsessie duurt twee uur en wordt geleid door een speciaal getrainde middelbare scholier, de ‘Adviesvanger’ genaamd. 

 • In een uitgebreid artikel in de Telegraaf van vrijdag 24 april waarschuwen twee schoolbestuurders voor problemen in het onderwijs door de nieuwe Wet werk en zekerheid. 

 • Expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO constateert in haar Curriculumspiegel 2015 een grote behoefte aan meer en beter maatwerk. Ook heeft het onderwijs meer samenhang nodig in leerlijnen en...

 • Dagblad Trouw heeft een artikel gepubliceerd waarin zij aandacht vestigt op afgeschreven basisschoolgebouwen die nieuw leven ingeblazen worden. In het artikel wordt beschreven dat veel naoorlogse schoolgebouwen nu gesloopt worden, terwijl dit helemaal niet noodzakelijk is. Juist in een tijd waarin gemeenten minder geld hebben voor dure nieuwbouw zou renovatie van de panden een uitkomst kunnen zijn.

 • Kleuters die hun iPad delen presteren na een schooljaar beter dan kleuters die een eigen iPad tot hun beschikking hebben. Die bevinding presenteerde promovenda Courtney Blackwell van de Northwestern University vandaag op de jaarlijkse Conference of the International Communication Association.

Pagina's