Nieuws

Nieuwsitems in de categorie: In de politiek.

  • Staatssecretaris Dekker (Onderwijs) heeft voldoende draagvlak in de Tweede Kamer om de ontwerpfase 2032 in gang te zetten, maar de Kamer heeft desalniettemin tal van moties ingediend. Dat bleek op 9 maart 2016 in een debat met de Kamer over het eindadvies Ons Onderwijs 2032. Dekker trof een kritische oppositie die kanttekeningen plaatste bij het advies maar vooral hun pijlen richtten op de beoogde vervolgaanpak zoals de staatssecretaris op 7 maart 2016 per brief aan de Kamer verkondigde.

  • Een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de PO-Raad is het behartigen van de belangen van de sector. Een overzicht van de lobby-inspanningen van de afgelopen maand.

  • Een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de PO-Raad is het behartigen van de belangen van de sector. Een overzicht van de lobby-inspanningen van de afgelopen maand.

  • Het voorstel van VVD-Kamerlid Heerema om elke school te verplichten een vakleerkracht bewegingsonderwijs aan te stellen, zonder dat daar extra financiële middelen tegenover staan, is onrealistisch. Dat stelt de PO-Raad. De sectororganisatie voor primair onderwijs onderschrijft het belang van bewegen en aandacht voor gezondheid in en om de school, maar wil de keuzevrijheid voor het al dan niet aanstellen van een vakleerkracht overlaten aan de school. 

  • Een meerderheid van de Tweede Kamer wil het niet meer toestaan dat scholen in het voortgezet onderwijs slechts enkelvoudige schooladviezen accepteren. Ook wil zij dat in plaatsingswijzers daarom niet meer wordt opgenomen dat basisscholen slechts enkelvoudige schooladviezen aan leerlingen geven. Een voorstel van SP-Kamerlid Tjitske Siderius hierover is op dinsdag 26 januari aangenomen. 

  • De Tweede Kamer wil dat scholen die lesgeven aan vluchtelingenkinderen niet één maar twee jaar aanspraak kunnen maken op extra geld om dit onderwijs van te betalen. Net als de PO-Raad vindt ze dat deze scholen op een vast bedrag per leerling moeten kunnen rekenen in plaats van dat ze hierover met het ministerie van Onderwijs moeten onderhandelen. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) leek hier niet voor open te staan.

  • De PO-Raad zet zich volop in om schoolbesturen beter te faciliteren bij het vormgeven van onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Een overzicht van de actuele stand van zaken.

  • Staatsecretaris Sander Dekker (Onderwijs) gaat inkomsten en uitgaven in het primair onderwijs nog eens onder de loep nemen, zo beloofde hij de Tweede Kamer donderdag tijdens het debat over de Onderwijsbegroting. Hij speelt daarmee in op de zorgen van diverse partijen over structurele tekorten waar het primair onderwijs mee kampt. De PO-Raad becijferde eerder deze week dat het gat tussen kosten en bekostiging inmiddels is opgelopen tot 754 miljoen euro.

  • Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) wil het scholen aan de grens met Duitsland en België makkelijker maken om les te geven in de taal van het buurland. Zo komt er een kenniscentrum dat scholen helpt bij het organiseren van buurtaalonderwijs en worden gemeenten, besturen en scholen beter geïnformeerd over de meerwaarde van het beheersen van Duits en Frans.

Pagina's