Nieuws

Nieuwsitems in de categorie: In de politiek.

  • Deze week vergadert de Tweede Kamer over het schooladvies en de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. De PO-Raad stuurde in aanloop naar dit debat samen met de VO-raad een brief aan de Tweede Kamer.

  • De eerste weken van het nieuwe jaar stonden in de Tweede Kamer in het teken van het curriculum (toekomstgericht funderend onderwijs) en privacy in het onderwijs. Ook werd in de Tweede Kamer de wet aangenomen in verband met het registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief.

  • De PO-Raad, VO-raad, AOb, FvOv, CNV Onderwijs, LAKS, en Landelijke Ouderraad hebben in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer hun zorgen geuit over de positie en het gewicht van de rekentoets en de manier waarop de lat van de rekentoets stapsgewijs wordt verhoogd. De Kamer spreekt op 28 januari over de rekentoets in het voortgezet (speciaal) onderwijs.

  • De PO-Raad kan zich goed vinden in de meeste aanbevelingen van de Onderwijsraad over het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Bisschop (SGP), Van Meenen (D66) en Rog (CDA). Het...

  • De SP wil dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) eenmalig 100 miljoen euro investeert in het primair onderwijs. Volgens de socialisten is dit geld beschikbaar omdat het in het afgelopen jaar niet is uitgegeven door het ministerie.

  • De Tweede Kamer wil het aanstaande kerstreces in met een opgeschoonde agenda. Vandaar dat diverse wetvoorstellen en begrotingen over onderwijs voor die tijd nog moesten en moeten worden besproken. Zo sprak de Kamer afgelopen week over het wetsvoorstel dat het voor woningbouwcorporaties onmogelijk maakt betrokken te zijn bij de bouw en beheer van brede scholen. 

  • Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de begroting van OCW voor 2015 is er een hausse aan moties ingediend en aangenomen. In deze lobby-update een reactie op de aangenomen moties.

  • De Tweede Kamer is zoekende naar een nieuwe balans tussen regels en ruimte voor het onderwijs. Dat is opvallend tijdens de behandeling van de Onderwijsbegroting op donderdag 6 november. De roep om ruimte blijkt uit de aandacht die de Kamerleden besteden aan de wijze waarop de Inspectie van het Onderwijs zou moeten werken. Anderzijds stellen ze veel vragen over de precieze besteding van middelen.

  • Om de gezamenlijke ambitie van kabinet en PO-Raad voor beter onderwijs waar te maken, is het van belang dat het onderwijsstelsel wordt vernieuwd. De Tweede Kamer zou bij de beoordeling van beleid, de discussie over stelselwijzigingen en vernieuwingen niet uit de weg moeten gaan. Die oproep doet de PO-Raad in een brief aan de Tweede Kamer. De brief geeft de Kamer inzicht in de ontwikkelingen in het primair onderwijs en wat het nodig heeft om leerlingen zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden op hun toekomst. De Kamer praat daar donderdag over tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting.

Pagina's