Nieuws

Nieuwsitems in de categorie: Algemeen nieuws.

  • Op woensdag 6 oktober debatteerde de Tweede Kamer over leraren. De fracties spraken met elkaar over onder andere het leraren- en schoolleiderstekort, de arbeidsmarkttoelage en de loonkloof. Alle partijen waren verheugd met de beschikbaar gestelde 500 miljoen euro, maar tegelijkertijd onderstreepten veel van hen dat de loonkloof nog verder gedicht moet worden. 

  • Hoe groot is het lerarentekort eigenlijk, hoe verloopt voor leerlingen de overgang van po naar vo in vergelijking met ons omringende landen, hoe oud zijn onze schoolgebouwen en hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit en temperatuur in die gebouwen? Op deze en veel meer vragen vind je het antwoord in de Sectorrapportage 2021 van het Primair- en Voortgezet Onderwijs. De nieuwe jaarlijkse rapportage werd vandaag voor het eerst gepresenteerd aan de Tweede Kamercommissie voor onderwijs. 

  • Het komende jaar kunnen onderwijsprofessionals in het po, vo en mbo gebruik blijven maken van EBSCO Education Source. De afgelopen twee jaar hebben ruim 17.000 mensen zich aangemeld om van deze wetenschappelijke database gebruik te maken. De ruim 1 miljoen vrij toegankelijke artikelen kunnen onderwijsprofessionals gebruiken om de onderwijspraktijk evidence-informed te versterken.

  • Het ministerie van OCW stuurde afgelopen maandag 4 oktober een brief naar schoolbesturen, waarin zij het wegvallen van de vordering op OCW toelicht. Het ministerie benadrukt hierin dat deze verandering weliswaar effect heeft op de vermogenspositie van schoolorganisaties, maar dat die geen effect heeft op de geldstromen vanuit OCW. In een webinar van de PO-Raad geeft OCW binnenkort verdere uitleg over de nieuwe situatie.

  • De vrijheid van onderwijs is een groot goed en de overheid heeft voldoende aan het huidige instrumentarium om de grenzen daarvan te bewaken. Dat schrijft de Onderwijsraad in zijn advies Grenzen stellen, ruimte laten. Daarin doet de raad de aanbeveling om de ‘gemeenschappelijke kern’ van het onderwijsaanbod scherper te definiëren en wijst hij het nieuwe curriculum aan als middel daarvoor. 

  • Hoe kun je er als leraar voor zorgen dat alle leerlingen de gestelde doelen halen? En hoe kunnen de verwachtingen van de leraar van invloed zijn op de leerprestaties van leerlingen? De antwoorden op deze vragen zijn te vinden in de Leidraden. Deze publicaties zijn ontwikkeld door onderwijsprofessionals en onderzoekers en zijn vanaf nu beschikbaar.

  • Vier universiteiten willen vanaf volgend schooljaar een masteropleiding aanbieden tot leraar basisonderwijs. Zij hebben afgelopen week een voorlopige positieve beoordeling van de NVAO gekregen. Dit betekent dat er vanaf september 2022 mogelijk 150 tot 200 extra leraren worden opgeleid. De PO-Raad is groot voorstander van meer opleidingsroutes naar het beroep leraar, bovendien brengen academische leraren andere vaardigheden de school in.

  • Schoolbesturen die subsidie willen aanvragen om hun ventilatie te verbeteren kunnen tussen 1 oktober en 31 januari een aanvraag indienen voor de zogenaamde SUViS-regeling. De PO-Raad heeft eerder aangegeven dat de regeling een aantal knelpunten kent en adviseert schoolbesturen en gemeenten die een aanvraag in willen dienen advies te vragen aan Kenniscentrum Ruimte-OK.

  • Het personeelstekort is een van de grootste uitdagingen voor het onderwijs. Ondanks ramingen is onbekend hoe groot het tekort daadwerkelijk is. Zo worden de verborgen vacatures niet geregistreerd en is er geen eenduidige manier van registreren. Een nieuwe uitvraag moet hier verandering in brengen. De PO-Raad maakt werk van goede registratie en vraagt haar leden om deel te nemen.  

  • Alle betrokkenen bij het onderwijs zijn het hierover eens: Het lerarentekort verdient een langdurige aanpak en dito investering. Zoveel werd duidelijk tijdens het rondetafelgesprek Lerarentekort dat gisteren plaatsvond in de Tweede Kamer. Ook PO-Raad-voorzitter Freddy Weima schoof aan.

Pagina's