Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Scholen in het voorgezet onderwijs, waaronder ook het vso valt, mogen vanaf maandag 31 mei weer volledig open. Leerlingen hoeven niet langer 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Dit heeft het kabinet besloten op basis van het advies van het Outbreak Management Team (OMT).

  • Het is een goede zaak dat de normering van de eindtoets 2021 is aangepast. De PO-Raad voorzag dat de eindtoets dit jaar, als gevolg van de coronaperiode, voor leerlingen niet het verschil zou kunnen maken en riep daarom op tot een kansrijk schooladvies voor kwetsbare kinderen. Uit cijfers van de Inspectie blijkt dat een derde van de scholen bij twijfel hoger heeft geadviseerd. Het is nu zaak dat scholen de heroverwegingen ook serieus nemen om alle groep-8ers de kans te geven die ze verdienen. 

  • Minimaal € 700 per leerling kunnen basisscholen komend schooljaar verwachten vanuit het NPO. Voor het jaar erop is dat minimaal € 500 per leerling maar dit is wel afhankelijk van de uitkomsten van de ‘implementatiemonitor’ en de actuele ontwikkeling van achterstanden. Dit en meer staat in een brief die de demissionair Onderwijsministers vrijdag aan de Kamer stuurden in de aanloop naar een debat over het NPO op 7 juni. De PO-Raad organiseert op 31 mei een webinar om zijn leden bij te praten en punten van aandacht op te halen.  

  • Het kwaliteitskader huisvesting onderwijs uit 2013 is geactualiseerd.  Schoolbesturen kunnen dit kwaliteitskader onder andere gebruiken voor het maken van een afweging tussen renovatie of nieuwbouw of om scholen onderling te vergelijken. De toegevoegde financiële paragraaf geeft een beeld van de kosten.

  • De Vaste Kamercommissie OCW organiseert op 26 mei een rondetafelgesprek over het Nationaal Programma Onderwijs. Onderwerp van gesprek zijn onder meer doelstelling en verantwoording van het NPO. De PO-Raad brengt in een brief zijn belangrijkste zienswijzen onder de aandacht van de Kamerleden. ,,Om het NPO tot een succes te maken is een realistischer aanpak met gezamenlijke doelen vereist.” 

  • Sinds afgelopen maart heeft het Algemeen Bestuur van de PO-Raad er twee kersverse leden bij. Een van hen is Astrid Berendsen, voorzitter College van Bestuur bij De Onderwijsspecialisten. Een gesprek over drijfveren, uitdagingen en onbenutte kansen. 

  • Scholen gebruiken steeds vaker softwareapplicaties binnen het bewegingsonderwijs. In deze software kunnen leraren de (sport)resultaten van leerlingen bijhouden. Vaak heeft dit soort software ook de mogelijkheid om gezondheidsgegevens van leerlingen vast te leggen. Denk bijvoorbeeld aan gewicht, lengte, BMI (body mass index) of motorische vaardigheden. Wat is de rol van scholen, sportorganisaties, gemeenten en GGD’en in dit kader? Hoe wordt privacy gewaarborgd? Dat staat beschreven in de Handreiking gegevensuitwisseling bij bewegingsonderwijs. 

  • De beschikkingen voor de aanvullende bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2021-2022 zijn in april naar schoolbesturen gestuurd. De PO-Raad heeft geconstateerd dat de achterstandsscores en dus de beschikbare achterstandsmiddelen fluctueren op schoolniveau ten opzichte van vorig schooljaar (zowel positief als negatief). Mede op verzoek van de PO Raad heeft OCW in samenwerking met CBS een brochure opgesteld over de achterliggende oorzaken van deze fluctuaties. In deze brochure lees je hoe bepaald wordt hoeveel geld een school ontvangt en hoe fluctuaties in de achterstandsscore tot stand komen.

  • Steeds meer scholen werken 'evidence-informed' aan schoolontwikkeling. Om scholen hierbij te ondersteunen hebben de PO-Raad en het NRO recentelijk de Leeromgeving Onderzoekscultuur gelanceerd. Deze gratis leeromgeving is te vinden op de website van het Platform Samen Onderzoeken. Op dit platform kunnen bestuurders en andere onderwijsprofessionals ook terecht voor tools, kennis en verhalen uit de praktijk. Vers van de pers is het interview met Angela Horsten, die zich met hart en ziel heeft ingezet om het onderzoeksmatig werken binnen de scholen van SALTO te stimuleren.  

Pagina's