Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Meldingen over seksueel misbruik en seksuele intimidatie op scholen gaan relatief gezien steeds vaker over gedrag van medewerkers. Daarnaast nemen fysiek geweld en discriminatie bij leerlingen onder de 13 toe. Dit zijn enkele conclusies uit de jaarlijkse publicatie van de Inspectie van het Onderwijs over meldingen die worden gedaan bij vertrouwensinspecteurs. De PO-Raad vindt de cijfers zorgelijk en meent dat dit om actie vraagt.

  • Scholen hebben een zorgplicht voor een veilige schoolcultuur. Dit is vastgelegd in de Wet veiligheid op school. Uit de evaluatie van deze wet blijkt onder andere dat het aantal leerlingen dat aangeeft gepest te worden, is gedaald.

  • Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. In de Week tegen Kindermishandeling vragen we aandacht voor de aard en omvang, maar vooral voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken. Zo kunnen steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk opgroeien.

  • Sinds 1 augustus 2020 is het wettelijk verplicht dat alle schoolterreinen geheel rookvrij zijn. Uit inspecties door de NVWA blijkt dat vrijwel alle schoolpleinen rookvrij zijn. Wel constateerden de inspecteurs dat een deel van de scholen het rookverbod niet of onvoldoende heeft aangeduid.  

  • Wie in het onderwijs werkt, doet dat om kinderen kansen te geven zich verder te ontwikkelen. Maar dat kan het onderwijs niet alleen. We moeten samen optrekken met zorg, ouders en gemeenten. In het programma Met Andere Ogen kwamen die de afgelopen tweeënhalf jaar samen. Het legde een stevige basis voor een vervolg.  

  • Op verschillende locaties in Nederland zijn tijdelijke opvanglocaties voor Afghaanse evacués ingericht. De PO-Raad en LOWAN ondersteunen schoolbesturen en gemeenten bij het organiseren van onderwijs voor kinderen van vluchtelingen. Momenteel gaat dat naast Afghaanse evacués ook om kinderen uit de noodopvanglocaties die op verschillende plaatsen in het land worden opgezet.

  • Schoolgebouwen, aantrekkelijk werk, kinderopvang voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar en het omvormen van het NPO tot een duurzaam verbeterprogramma. Dat zijn de vier thema’s waar de PO-Raad aandacht voor vraagt in een brief aan de informateurs en onderhandelaars van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. 

  • De landelijke Week Tegen Pesten start maandag 27 september. In de week staat het aanpakken van pesten en het werken aan een sociaal veilige school centraal. Na het afgelopen turbulente jaar, wat een grote impact had op de groepsdynamiek, is dit extra belangrijk. Initiatiefnemer Stichting School & Veiligheid organiseert de Week Tegen Pesten ieder jaar in september voor scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

  • De regels voor de bijzondere bekostiging voor nieuwkomers (asielzoekers en overige vreemdelingen) wijzigen. Scholen hoeven vanaf schooljaar 2021-2022 geen bewijsstukken voor de bijzondere bekostiging meer in de leerlingenadministratie op te nemen. OCW heeft dit bekend gemaakt in de tweede regeling bekostiging personeel 2021-2022 voor primair onderwijs.

Pagina's