Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • In het Schoolleidersregister PO heeft zich onlangs de zevenduizendste schoolleider aangemeld. Daarnaast is het aantal geregistreerde schoolleiders gestegen naar meer dan 2800. Volgens cao-afspraken moet elke schoolleider in het primair onderwijs zich inschrijven in het register. De zevenduizendste - van de naar schatting 9.300 schoolleiders- is deze week ingeschreven. Inschrijven, is de eerste stap in het proces naar registreren. Per 1 januari 2018 moet elke schoolleider ook  in het register geregistreerd zijn.

  • De PO-Raad heeft de inventarisatie van observatie-instrumenten in het primair onderwijs uitgebreid met zeven instrumenten. Het geactualiseerde overzicht biedt nieuwe keuzemogelijkheden voor beproefde observatie-instrumenten die kunnen worden ingezet bij de professionalisering van leraren.

  • De Pabo van de Christelijke Hogeschool Ede heeft als eerste lerarenopleiding in Nederland afgestudeerden een lerareneed laten uitspreken, zo bericht onder andere de Volkskrant vandaag. Door de eed uit te spreken beloven recent afgestudeerden dat zij ,,als leraar basisonderwijs hun ervaringen en talenten zegenrijk zullen inzetten voor het ontsluiten van talenten van leerlingen''.

  • Wilt u werken aan uw professionalisering en ontdekken welk type schoolleider het beste bij uw persoonlijke leiderschapsstijl past? Met het Schoolleiderskompas krijgt u inzicht in de verschillende stijlen en uw persoonlijke voorkeur hierin. Dit geeft de mogelijkheid om te reflecteren op uw eigen rol in relatie tot de omgeving en de vraagstukken die spelen. 

  • De regeling voor het aanvragen van de Lerarenbeurs is gewijzigd. In het Nationaal Onderwijsakkoord is vastgelegd dat een leraar moet zijn ingeschreven in het Lerarenregister om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling. Verder gaat het aantal studieverlofuren voor masteropleidingen omhoog van vier naar maximaal acht in de week. Aanvragen van de Lerarenbeurs kan tot 30 juni 2015.

  • De PO-Raad is het op hoofdlijnen eens met het advies van de Onderwijsraad over het wetsvoorstel lerarenregister. Evenals de Onderwijsraad vindt de PO-Raad het belangrijk dat het register een zaak is van de beroepsgroep leraren zelf en dat de verantwoordelijkheden vanuit dat oogpunt verhelderd moeten worden. De consequenties van het uitblijven van herregistratie worden volgens de Onderwijsraad nu te eenzijdig bij het schoolbestuur neergelegd. Ook is de wet niet op alle punten voldoende uitgewerkt.

  • De PO-Raad wil de inventarisatie van lesobservatie-instrumenten actualiseren en stimuleren dat meer schoolbesturen een instrument gaan gebruiken om de kwaliteiten van hun medewerkers in kaart te brengen en samen te werken aan de verbetering hiervan. Schoolbesturen worden daarom verzocht om nieuwe observatie-instrumenten en gebruikservaringen te mailen naar: s.vanderreep@poraad.nl

  • De kwaliteit van de Nederlandse pabo’s zit in de lift. In de laatste beoordelingsronde van accreditatie-organisatie NVAO behalen zeven van de 24 Nederlandse pabo’s het eindoordeel ‘goed’. De andere zeventien opleidingen scoren een ‘voldoende’. De kwaliteit van de pabo-opleidingen is daarmee sterk verbeterd ten opzichte van 2009, toen nog zeven opleidingen ondermaats presteerden.

  • Tot en met vrijdag 1 mei 2015 kunnen leraren, schoolleiders, onderwijs(ondersteunend) personeel, maar ook leerlingen en ouders hun favoriete leraar aanmelden voor de Verkiezing Leraar van het Jaar 2015. Uit alle aanmeldingen kiest een vakjury de uiteindelijke winnaars uit het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. 

  • Het Schoolleidersregister PO is op zoek naar schoolleiders die deel uit willen maken van de Commissie Certificering of de Commissie Registratie. Beide commissies komen maandelijks in wisselende samenstelling bij elkaar zodat individuele leden aan ongeveer zes bijeenkomsten per jaar deelnemen. Er is een vacatievergoeding beschikbaar en reiskosten worden vergoed.

Pagina's