Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • De Tweede Kamer heeft een amendement van de PvdA aangenomen dat regelt dat 17,1 miljoen euro per direct extra ter beschikking wordt gesteld aan de Lerarenbeurs. Alle aanvragers die waren afgewezen omdat het subsidieplafond was bereikt, hebben inmiddels een bericht ontvangen dat hun aanvraag alsnog is toegekend.

  • ABP verwacht dat het ouderdoms- en nabestaandenpensioen per 1 januari 2022 stijgt met 1,5%-punt van 25,9% naar 27,4%. Dit heeft het ABP onlangs bekendgemaakt.

  • Onlangs zijn de definitieve regeling bekostiging personeel 2020-2021 en de 2e regeling bekostiging personeel 2021-2022 gepubliceerd. De ophoging van de bedragen in deze regelingen is voornamelijk het gevolg van de indexatie van de personele bekostiging op grond van de referentiesystematiek. De indexatie is bedoeld om stijgingen van personele kosten in 2021 te dekken.

  • Het kabinet heeft besloten de extra bekostiging van achterstandsscholen voor arbeidsmarkttoelagen door te zetten. In totaal gaat het om een bedrag van 375 miljoen euro voor zo’n 15% van de scholen in het funderend onderwijs. Hiermee zouden scholen nieuwe leraren, ondersteunend personeel en leidinggevenden kunnen aantrekken of behouden door tijdelijk extra beloning te bieden.

  • De regels voor de bijzondere bekostiging voor nieuwkomers (asielzoekers en overige vreemdelingen) wijzigen. Scholen hoeven vanaf schooljaar 2021-2022 geen bewijsstukken voor de bijzondere bekostiging meer in de leerlingenadministratie op te nemen. OCW heeft dit bekend gemaakt in de tweede regeling bekostiging personeel 2021-2022 voor primair onderwijs.

  • De definitieve regeling personele bekostiging over schooljaar 2020-2021 is onlangs door OCW gepubliceerd. Deze regeling laat zien hoeveel geld schoolbesturen krijgen voor de personele lumpsum. De belangrijkste wijziging in deze 3e regeling is dat hierin de indexering van de personele bekostiging voor het kalenderjaar 2021 is verwerkt. Hoe werkt die indexering?

  • De huidige regelingen voor primair en voortgezet onderwijs bieden de mogelijkheid voor een arbeidsmarkttoelage voor medewerkers. Anders dan de minister suggereert, kan een schoolbestuur daar in dit geval zelf een afspraak over maken op basis van een het beschikbare geld. Dat hebben de sectororganisaties en de vakbonden laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

  • Er zijn voor komend schooljaar in alle onderwijssectoren in totaal 5.895 aanvragen gedaan voor de Lerarenbeurs. Daarvan zijn 4.676 aanvragen toegekend. Dit betreft vooral herhaalaanvragen en vorig jaar afgewezen aanvragen. Van de nieuwe initiële aanvragen is bijna de helft afgewezen op grond van het bereiken van het subsidieplafond. Dat schrijven de ministers van Onderwijs aan de Tweede Kamer.

  • Het ministerie van OCW zal op korte termijn een brief sturen naar alle schoolbesturen waarin wordt gevraagd deel te nemen aan een pilot rondom de uitvraag naar gegevens over personeel niet in loondienst (PNIL). Deze uitvraag volgt op de eerdere pilot van vorig jaar en krijgt volgend jaar een structureel karakter.

  • De Tweede Kamer heeft 22 juni jl. ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel van de SP en SGP om het lerarenregister definitief af te schaffen. Volgens de indieners is het aan de beroepsgroep leraren om te beslissen over eventuele registratie van bekwaamheid, en is het dus niet passend als het ministerie het lerarenregister boven de markt laat hangen. Na de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel in de Tweede Kamer volgt nog de behandeling door de Eerste Kamer.

Pagina's