Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • In aanloop naar het debat over leraren vraagt de PO-Raad de Tweede Kamer in te zetten op consistent beleid en duurzame oplossingen voor het lerarentekort. Het is noodzakelijk de bekostiging te verbeteren om het verschil in salaris met het voortgezet onderwijs te kunnen overbruggen. Daarnaast is het van belang de regioaanpak lerarentekort te professionaliseren en beter te coördineren.

  • De PO-Raad vindt het goed nieuws dat minister Arie Slob (Onderwijs) het subsidieplafond voor zij-instromers heeft verhoogd. De minister heeft daarvoor geld gevonden in de bestaande begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het opleiden van zij-instromers helpt in de aanpak van het lerarentekort en is een van de speerpunten van de PO-Raad geweest in het gezamenlijke overleg over de aanpak lerarentekort.

  • Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, de VO-raad en de PO-Raad brengen in kaart welke huisacademies er in het basis- en voortgezet onderwijs zijn. Het Kohnstamm Instituut voert dit onderzoek uit. Via een vragenlijst komen we meer te weten over hoe huisacademies zijn georganiseerd, op welke doelgroepen zij zich richten, en welke professionaliseringsactiviteiten er worden aangeboden.

  • Op 25 april 2018 stroomde het BOVAG-huis in Bunnik vol met onderwijsprofessionals voor de werkconferentie Zij-instroom. Er was dermate veel animo dat de inschrijving vroegtijdig gesloten moest worden. Dit sluit naadloos aan bij de groeiende behoefte aan zij-instromers. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat veel mensen een baan als leraar overwegen, maar dat slechts weinigen de stap zetten. Een gemiste kans, aangezien zij-instromers andere vaardigheden de school in brengen waardoor er meer diversiteit in de teams ontstaat. Tijdens de werkconferentie ging het er dan vooral ook om hoe de sector zij-instroom kan organiseren.

  • Onlangs publiceerde het Steunpunt Opleidingsscholen twee katernen met als doel meer duidelijkheid te verschaffen in de spraakverwarring over onderzoek in de school en over de functie van onderzoek voor het professionele leren van schoolbesturen, schoolleiders en (aanstaande) leraren.

  • De Scan ‘Onderzoekscultuur in de school’ is bedoeld voor scholen die onderzoek in de school willen benutten om zich te ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap. Dit katern uit de Kwaliteitsreeks van het Steunpunt Opleidingsscholen is gebaseerd op onderzoek naar de rol van onderzoek in schoolontwikkeling en op literatuur over de professionele leergemeenschap.

  • De afgelopen jaren zien we een ontwikkeling in de opvattingen over effectief HRM-beleid in het onderwijs. Dit katern uit de Kwaliteitsreeks van het Steunpunt Opleidingsscholen gaat in op de vraag: op welke wijze kan het HRM-beleid het werkplekleren van beginnende en zittende leraren in het primair onderwijs stimuleren?

  • Lerarenopleiders die studenten op de werkplek begeleiden en beoordelen hebben allerlei benamingen. Niet altijd is even duidelijk wie een student vanuit welke positie begeleidt of beoordeelt. Om meer duidelijkheid te creëren over wie wat doet, is het nodig om een ordening te maken in de posities van de begeleiders en beoordelaars van aanstaande leraren. Lees hierover het katern 'De organisatie van de begeleiding en beoordeling van het werkplekleren' uit de kwaliteitsreeks opleidingsscholen.

Pagina's