Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Door de beperkingen van de Wet werk en zekerheid is het voor het primair onderwijs niet mogelijk om vervangers aan te kunnen trekken wanneer het nodig is. Dat zei Simone Walvisch, vicevoorzitter van de PO-Raad, maandag op Radio 1. Zij roept minister Asscher (Sociale Zaken) daarom op de wet te verruimen voor de sector. Ook diverse andere media besteedden aandacht aan deze boodschap.

  • Een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de PO-Raad is het behartigen van de belangen van de sector. Een overzicht van de lobby-inspanningen van de afgelopen maand.

  • Vooruitlopend op het debat over de Wet werk en zekerheid (Wwz) in de Tweede Kamer volgende week, heeft Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) toegezegd dat hij bereid is de wet aan te passen als sectoren met concrete plannen komen. De PO-Raad juicht dit toe en heeft hier ook voorstellen voor. Zij vraagt al langere tijd aandacht voor het feit dat de Wwz geen enkele rekening houdt met de specifieke situatie van het primair onderwijs. Zo leidt de Wwz onder meer tot problemen bij vervanging van zieke leraren.

  • Het stappenplan 'diabeteszorg op school' geeft antwoord op de vraag: “Er staat een kind met diabetes op de stoep van de school: Wat nu ?” of “Een kind op school wordt geconfronteerd met de diagnose diabetes: Wat nu ?” School en ouders kunnen aan de hand van het stappenplan tot goede en sluitende afspraken komen rond de benodigde diabeteszorg voor de leerling.

  • Het kabinet compenseert de pensioen-premieopslag die het ABP per 1 april van dit jaar doorvoert, zo heeft de ministerraad afgelopen vrijdag besloten. De vijf onderwijsraden hadden hierom gevraagd, omdat de onverwachte premiestijging een integrale uitvoering van het loonruimteakkoord onmogelijk maakte.

  • De vakbonden en de werkgeversorganisatie PO-Raad constateren gezamenlijk dat het niet lukt om vóór het einde van dit jaar een onderhandelaarsakkoord te sluiten voor een nieuwe CAO PO. Partijen betreuren dat omdat leraren, ondersteuners, directeuren, teams en besturen tijd nodig hebben om veranderingen in gang te zetten die de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de CAO vragen.

  • De PO-Raad krijgt veel vragen van schoolbesturen over de berekening van werktijd, salaris en verlof bij korte contracten – zeg maar contracten korter dan een maand. Veel schoolbesturen willen weten...

  • Sociale partners hebben invulling gegeven aan de afspraak in het cao-akkoord 2014-2015 om de begrippen basisbekwaam en vakbekwaam te omschrijven in een bijlage XVII van de CAO PO. De bijlage is gebaseerd op het advies dat op verzoek van de cao-tafel is uitgebracht door de Onderwijscoöperatie. De invulling wordt per 1 juli 2016 als bijlage opgenomen in een nieuwe cao voor het primair onderwijs.

  • Gisteren heeft de PO-Raad met drie vakbonden afspraken gemaakt over de uitbetaling van een eenmalige uitkering van vijfhonderd euro en een structurele loonsverhoging van 1,25 procent. Het is de bedoeling dat deze verhoging al in november geëffectueerd wordt. Omdat sommige salarisadministratiekantoren hun uitbetaling voor deze maand al klaar hebben staan, is dit echter niet volledig haalbaar. De PO-Raad heeft hier begrip voor, zolang de afspraak in 2015 verzilverd wordt.

  • Vandaag hebben CNV Onderwijs, FvOV en AVS enerzijds en de PO-Raad anderzijds hun handtekening gezet onder een aantal afspraken. Deze afspraken brengen een cao-akkoord over 2016 dichterbij.

Pagina's