Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Het kabinet wil dat werkgevers de transitievergoeding voor langdurige zieke medewerkers helemaal terug krijgen. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken. Het is de bedoeling dat dit wetsvoorstel ook gaat gelden voor de schoolbesturen in het bijzonder onderwijs. Wanneer de regeling ingevoerd zal worden, is nog niet duidelijk. Wel heeft het kabinet toegezegd dat deze zal gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015.

  • Met de banenafspraak dienen werkgevers meer werknemers met een arbeidsbeperking aan te stellen. Regelmatig ontvangen wij vanuit onze leden vragen over het bepalen van de functie en het bijbehorende salaris. Om u hierbij te kunnen ondersteunen hebben wij de belangrijke achtergrondinformatie en de verschillende stappen voor u op een rijtje gezet.

  • In bijgaand document vindt u de antwoorden op de veelgestelde vragen over de banenafspraak en participatiewet....

  • De reglementen van Vervangingsfonds en Participatiefonds zijn aangepast naar aanleiding van de nieuwe cao. Hierdoor kunnen schoolbesturen verder gaan met de invulling van hun vervangingsbeleid. Schoolbesturen die niet voldoende uit de voeten kunnen met het nieuwe reglement van Vervangingsfonds, hebben een extra mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden.

  • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft onlangs een brief naar alle scholen gestuurd waarin zij het maatschappelijke belang van de Banenafspraak benadrukt en hen aanspoort...

  • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap zoekt schoolbesturen in het primair onderwijs voor een onderzoek naar de ervaringen met mensen met een arbeidsbeperking. Het ministerie wil ongeveer 15 schoolbesturen laten interviewen die de afgelopen jaren (sinds 2013) hiermee ervaringen hebben opgedaan.  

  • Als het nodig blijkt om het dienstverband van medewerkers die in het RDDF zijn geplaatst, te beëindigen, kunnen schoolbesturen in het bijzonder onderwijs zo spoedig mogelijk en het beste vóór 1 mei de aanvraag voor toestemming bij UWV indienen.

  • Wat zijn de gevolgen van het einde van het overgangsrecht per 1 juli 2016 voor lopende tijdelijke contracten en voor nieuwe tijdelijke contracten? De PO-Raad heeft deze schematisch op een rij gezet in een beslisboom.

  • Minister Lodewijk Asscher vindt dat sociale partners in het primair onderwijs aan de cao-tafel problemen met de Wet werk en zekerheid moeten oplossen, zo bleek uit een debat hierover in de Tweede Kamer. Wel wil hij een verkenner langs de tafel sturen die kan helpen bínnen de wet oplossingen te vinden. De Kamer vindt dat Asscher zelf actiever daaraan moet meewerken en waar nodig snel de wet moet aanpassen.

  • Vooruitlopend op het debat over de Wet werk en zekerheid (Wwz) in de Tweede Kamer volgende week, heeft Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) toegezegd dat hij bereid is de wet aan te passen als sectoren met concrete plannen komen. De PO-Raad juicht dit toe en heeft hier ook voorstellen voor. Zij vraagt al langere tijd aandacht voor het feit dat de Wwz geen enkele rekening houdt met de specifieke situatie van het primair onderwijs. Zo leidt de Wwz onder meer tot problemen bij vervanging van zieke leraren.

Pagina's