Het  primair onderwijs is een sector waarin mensen hun betrokkenheid bij kinderen en onderwijs vormgeven. Die betrokkenheid en inzet verdient een cao die alle medewerkers in het primair onderwijs de ruimte geeft om hun werk goed te doen en die ook voldoende waardering geeft voor de inspanning.

Als de sociale partners in gesprek gaan over een nieuwe CAO PO worden verschillende stappen doorlopen. De PO-Raad behartigt daarbij de belangen van de schoolbesturen.

De cao-onderhandelingen staan onder leiding van een onafhankelijke voorzitter van de cao-tafel. Op dit moment is dat Hans van Ganzewinkel (zie website voor informatie over adviesbureau Hans van Gansewinkel).

Een onderhandelingsmandaat formuleren

De eerste stap in het onderhandelproces is een gesprek met de Arbeidsvoorwaardencommissie over speerpunten en prioriteiten op hoofdlijnen en thema’s. Vervolgens maakt de onderhandelingsdelegatie dit concreet in de vorm van een conceptmandaat en een conceptinzetbrief. De Arbeidsvoorwaardencommissie wordt gevraagd te adviseren aan het bestuur van de PO-Raad over het conceptmandaat. Het bestuur geeft, op basis van dit advies, het onderhandelingsmandaat aan de delegatie. De onderhandelingsdelegatie van de PO-Raad onderhandelt namens de schoolbesturen met werknemersorganisaties over de CAO PO. 

Uitwisselen van de inzetbrief

Vanuit het onderhandelingsmandaat wordt door de onderhandelingsdelegatie een inzetbrief samengesteld. In de inzetbrief van de PO-Raad staan de speerpunten die zij wil realiseren in de komende onderhandelingen. De verschillende onderwijsvakbonden maken vaak een gezamenlijke inzetbrief waarin zij hun speerpunten voor de onderhandelingen benoemen. De PO-Raad en de onderwijsvakbonden wisselen de inzetbrieven uit. Met het uitwisselen van deze inzetbrieven starten de cao-onderhandelingen. Partijen bespreken speerpunten en proberen te komen tot een gezamenlijk beeld van de benodigde aanpassingen in de cao. De Arbeidsvoorwaardecommissie van de PO-Raad fungeert als klankbord en sparringpartner voor de delegatie en wordt gedurende regelmatig geraadpleegd.

Onderhandelaarsakkoord

Uitkomst van de cao-onderhandelingen is een onderhandelaarsakkoord waarin de afspraken staan voor de nieuwe cao.  De Arbeidsvoorwaardencommissie bekijkt of het onderhandelaarsakkoord past binnen het mandaat en adviseert het bestuur van de PO-Raad hierover. Het bestuur besluit of ze het akkoord voorlegt aan de leden van de PO-Raad en communiceert hierover met de aangesloten schoolbesturen. 

Bij de ledenraadpleging wordt ieder lid van de PO-Raad in gelegenheid gesteld om (electronisch) te stemmen over het onderhandelaarsakkoord. Als zowel de leden van de PO-Raad als de achterban van de werknemersorganisaties voor het onderhandelaarsakkoord stemmen, wordt het akkoord definitief. Daarna gaan de partijen praten over de definitieve teksten van de cao. Deze worden zo snel mogelijk vastgesteld en bekendgemaakt.

Mocht het onderhandelingsakkoord niet op instemming kunnen rekenen, dan bekijken de partijen op welke punten aanpassingen noodzakelijk zijn. Met die aanpassingen wordt geprobeerd tot een nieuw onderhandelaarsakkoord te komen. 

Trefwoorden