Ondersteuning

De PO-Raad biedt haar leden ondersteuning in de intensieve voorbereidingsperiode van de invoering van Passend onderwijs. Het totale ondersteuningsaanbod is opgenomen in dit overzicht. U kunt bij sommige onderdelen doorklikken voor meer informatie. Mocht u nog specifieke verzoeken of vragen hebben, laat dit weten aan de projectleiding Passend onderwijs van de PO-Raad.

Op onderdelen van de ondersteuning heeft de PO-Raad de samenwerking gezocht en gevonden met de VO-raad, ouderorganisaties, vakorganisaties, OCW, VWS, AVS en het NJI. De PO-Raad bereidt de onderstaande ondersteuningsactiviteiten in afstemming met een of meerdere partijen voor. Ook de uitvoering zal zoveel mogelijk samen of tenminste in afstemming worden verzorgd. U kunt de komende maanden gebruik maken van de volgende vormen van ondersteuning:

  • Uitwisseling goede voorbeelden
  • Maatwerkbijeenkomsten
  • Praktijktoets
  • Clinics en eventueel follow-up daarop
  • (Boven-) regionale werkbijeenkomsten 'samenwerking met gemeenten en jeugdhulppartners'
  • Bijeenkomsten ontwikkelingsperspectief (OPP) voor po en vo
  • Training voor kwartiermakers en directeuren samenwerkingsverbanden
  • Tweedaagse voor directeuren in het (v)so
  • Instrumentarium Passend onderwijs
 

Uitwisseling goede voorbeelden

De PO-Raad zal meer aandacht besteden aan de uitwisseling van goede voorbeelden en ideeën. Heeft u iets te delen met uw collega's, laat dat dan weten via ondersteuningpassendonderwijs@poraad.nl. We plaatsen zoveel mogelijk voorbeelden op de website en in de nieuwsbrief. Dat kan van alles zijn, In Leiden wordt bijvoorbeeld een Passend Onderwijs Parade georganiseerd met film, persoonlijke verhalen en TED-talks. Deze parade wordt georganiseerd voor leraren, IB'ers, schooldirecteuren en andere belangstellenden. Het motto is 'kom kijken, horen, proeven en ervaren'. Nieuwsgierig geworden? Klik dan hier. Ook een goed voorbeeld? Laat het weten!

Praktijktoets

Een spiegelteam bestaande uit experts vanuit alle geledingen (management, ouders, personeel, gemeente) toetst aan de hand van concrete casussen op leerlingniveau of uw samenwerkingsverband klaar is om met Passend onderwijs te starten. Dit kan ook samen met uw partner-verband in het voortgezet onderwijs. Deze toets vindt plaats in gesprek met verschillende sleutelfiguren uit alle geledingen (management, ouders, personeel, gemeente) die door u als samenwerkingsverband zijn uitgenodigd. Ook de ondersteuningsplanraden kunnen de praktijktoets aanvragen. De praktijktoets kan worden ingezet als leerinstrument, als toetsinstrument en mogelijkheid tot onafhankelijke feedback op het proces. U kunt zich (eventueel samen met uw collega-samenwerkingsverband in het VO) aanmelden voor de praktijktoets via praktijktoets@ondersteuningpassendonderwijs.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen. Meer informatie treft u hier.

Clinics en eventueel follow-up daarop

Ieder samenwerkingsverband kan de projectleiders van de PO-Raad vragen om een clinic op maat te verzorgen over een specifiek onderwerp, voor een doelgroep naar keuze en op een tijdstip dat het ú uitkomt. Onze eigen experts bereiden de bijeenkomst met u voor en voeren deze samen met u uit. Naast het werken aan de items die genoemd zijn voor de maatwerkbijeenkomsten, kan er tijdens de clinic ook gewerkt worden aan de specifieke delen van uw ondersteuningsplan (en de financiële onderdelen daaruit). De clinic vindt bij u thuis plaats, in het eigen samenwerkingsverband. U kunt een specifieke clinic aanvragen via ondersteuningpassendonderwijs@poraad.nl. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen.

(Boven-) regionale werkbijeenkomsten 'samenwerking met gemeenten en jeugdhulppartners'

Deze werkbijeenkomsten zijn bedoeld voor samenwerkingsverbanden en gemeenten die samenwerken in de aansluiting van Passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg. In het voorjaar van 2014 worden op het door u gewenste niveau (regionaal of bovenregionaal, samen met het voortgezet onderwijs) werkbijeenkomsten georganiseerd. Centraal staat de praktische vormgeving van samenwerking tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten, op onderwerpen als jeugdhulp (denk aan samenwerken in signaleren en arrangeren, ontwikkelen van voorzieningen voor jonge risicokinderen, onderwijs aan leerlingen met een grote zorgvraag), leerplicht, leerlingenvervoer/onderwijshuisvesting, mogelijke bundeling van budgetten et cetera. Deze werkbijeenkomsten worden voorbereid door de PO-Raad samen met de VO-raad, VNG, NJI en het Transitiebureau Jeugd. Via ondersteuningpassendonderwijs@poraad.nl of de projectleiders kunt u zich hiervoor aanmelden en informatie krijgen.

Training voor kwartiermakers en directeuren van samenwerkingsverbanden

De PO-Raad bereidt dit de komende maanden voor met de 'noabers van vandaag', de groep mensen die tweedaagse op 3 en 4 oktober hebben voorbereid (waarin naast de vaste partners wordt samengewerkt met het netwerk ouderinitiatieven). Gedacht wordt aan het inrichten van een (online) leergemeenschap, op het niveau van het district, voor directeuren en kwartiermakers van de samenwerkingsverbanden.

Begeleiding ondersteuningsplanraad

Via de ondersteuningsplanraad zijn personeel, ouders en leerlingen direct betrokken bij het samenwerkingsverband. Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs is beschikbaar voor begeleiding en ondersteuning van de ondersteuningsplanraad en de instemming op het ondersteuningsplan. Ook verzorgt dit Steunpunt informatiebijeenkomsten scholen over passend onderwijs, het schoolondersteuningsprofiel en de betekenis hiervan voor de school en de MR. Meer informatie over de ondersteuning, diverse handreikingen en voorbeeld documenten treft u op www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl.

Instrumentarium Passend onderwijs

De PO-Raad heeft op haar website onder de noemer instrumentarium Passend onderwijs divers ondersteunend instrumentarium gepubliceerd, in de vorm van handreikingen, online tools en links naar instrumentarium van de partners waarmee de PO-Raad samenwerkt. De laatste maanden zijn de volgende updates geplaatst: een online model ondersteuningsplan, een link naar de update van de online handreiking samenwerking met gemeenten, een eigen website omtrent de geschillenregeling en modelprotocollen medicijngebruik op school etcetera.

Binnenkort worden de volgende instrumenten verwacht: een handreiking regeling bezwaarschriften toelaatbaarheidsverklaring (TLV), een flyer omtrent de wijzigingen rondom (nu) AWBZ-bekostigde leerlingen voor gemeenten en samenwerkingsverbanden en informatie omtrent de uitwerking van het tri-partiete akkoord.

Het instrumentarium Passend onderwijs is in de Toolbox te vinden.

Alle inhoud binnen dit onderwerp

Laatste nieuws

Agenda

Net aangekondigd

Meer agenda-items