Nieuws

Onderwijs op een andere locatie? Vinger aan de pols houden!

PO-Raad en VO-raad zijn blij met de extra ruimte die leerlingen krijgen om een deel van het onderwijs buiten school te volgen. De sectororganisaties waarschuwen wel voor juridisering en het ontstaan van nieuwe criteria voor ‘een uitzonderlijke situatie’ die leiden tot extra bureaucratie.

Leerlingen die wegens psychische of lichamelijke redenen (tijdelijk) helemaal of gedeeltelijk niet naar school kunnen, mogen voortaan een deel van het onderwijs buiten de school volgen.  In zeer uitzonderlijke situaties kan dit onderwijs ook worden gevolgd bij een particuliere instelling. De regels rondom thuisonderwijs worden aangepast: thuisonderwijs moet aan kwaliteitseisen gaan voldoen en de Onderwijsinspectie gaat daar toezicht op houden. Dat staat in een brief die staatssecretaris Dekker op 18 november aan de Tweede Kamer stuurde. 

Nieuwe criteria en juridisering

PO-Raad en VO-raad zijn positief over de extra mogelijkheden die er komen voor leerlingen om, als ze wegens bepaalde redenen (tijdelijk) niet de volledige onderwijstijd op school kunnen volgen, op een andere plek dan de school toch onderwijs te krijgen. In uitzonderingsgevallen kan onderwijs op een andere locatie een tijdelijke oplossing zijn om de draad weer op te pakken. De sectorraden verwachten dat deze verruiming weliswaar een prikkel kan geven voor scholen, hun schoolbesturen en samenwerkingsverbanden om in individuele gevallen beter passend onderwijs te organiseren, maar zien ook risico’s.

Zo is het niet ondenkbaar dat voor het definiëren van wat nu precies een ‘uitzonderlijke situatie’ is, nieuwe criteria zullen ontstaan. Uit eerdere ervaringen met de indicatiestelling onder de voormalige REC’s is gebleken dat dergelijke zogenaamd onafhankelijke criteria enkel leiden tot bureaucratie. Ook bestaat het gevaar dat niet de instelling (school of particulier) met het beste aanbod voor een leerling, maar de instelling die hun aanbod het beste presenteert, ‘wint’. Daar help je het kind in kwestie niet mee.

Daarnaast lijkt de aanpassing in de regels een versterking voor de positie van ouders, maar als scholen en ouders hiermee in toenemende mate met elkaar in juridische procedures verwikkeld raken, werkt de verruiming uiteindelijk voor alle partijen averechts, waarschuwen de sectorraden.

Effecten nauwgezet volgen

PO-Raad en VO-raad willen dat de effecten van deze aanpassing nauwgezet gevolgd worden en dat er binnen een jaar een grondige evaluatie komt. Het betreft immers vaak kwetsbare kinderen voor wie specifieke onderwijsondersteuning onontbeerlijk is.